Planeco: Μερικές βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ»

Planeco

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του προγράμματος στηρίζονται στον Κ.Εν.Α.Κ. ΙΙ, που ισχύει από τις 12.07.2017 και είναι μεταβατικός. Οπότε όσοι έχουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) με ημερομηνία έκδοσης πριν τις 26 Νοεμβρίου 2017, δυστυχώς πρέπει να εκδώσουν νέο, το οποίο επιδοτείται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ».

Ο νέος Κ.Εν.Α.Κ. θα να είναι έτοιμος μάλλον και μέχρι το τέλος του 2018 και θα έχει σίγουρα χαμηλότερα ενεργειακά όρια. Για το λόγο αυτό είναι εύλογο να ξεπεραστούν οι απαιτήσεις του ισχύοντα Κ.Εν.Α.Κ. και προτεραιότητα να έχει η μείωση των απωλειών ενέργειας.

Προσοχή: Ο Κ.Εν.Α.Κ. δεν απαιτεί το συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος [UW] ή της πόρτας [UD], αλλά του ανοίγματος [UF]. Οπότε αν υπάρχει επικαθήμενο ρολό, πρέπει να συνυπολογιστεί και ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κουτιού [Usbshutter box => κουτί].

Ο συνολικός συντελεστής του ανοίγματος [UF] θεωρητικά βελτιώνεται με την ψάθα του ρολού ή του εξώφυλλου (παντζούρι) σε κλειστή θέση [UW,rb = UWS (σύμφωνα με το EN ISO 10077-1) = θερμοπερατότητα με κλειστά τα εξωτερικά προστατευτικά φύλλα], αλλά η βελτίωση δεν επιτρέπεται να λαμβάνετε υπόψη για τον προσδιορισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας του ανοίγματος ή για τον υπολογισμό του ΠΕΑ, όπως ορίζεται και στο Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017:


«Κατά τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας ο έλεγχος πληρότητας του κανονισμού τόσο ως προς την επάρκεια του συντελεστή θερμοπερατότητας [UW] του κάθε κουφώματος, όσο και της τιμής του μέσου συντελεστή [Um] του κτηρίου δεν γίνεται χρήση της τιμής του συντελεστή UW,rb θερμοπερατότητας με κλειστά τα εξωτερικά προστατευτικά φύλλα [UW,rb] αλλά αυτής χωρίς την ύπαρξης των προστατευτικών φύλλων [UW]».

Ο συντελεστής UW,rb  [σωστό είναι UWS «παράθυρο με κλειστό εξώφυλλο», όπως ορίζεται από το EN ISO 10077-1] εξαρτάται από τη επιπρόσθετη θερμική αντίσταση [Rrb= ΔR (σύμφωνα με το EN 13659)], του ρολού ή εξωφύλλου (παντζούρι) σε κλειστή θέση και εξαρτάται από την αεροστεγανότητα και τον συντελεστή θερμικής αντίστασής [Rsh] του. Στον πίνακα 13 του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017 αναγράφεται η τιμή Rrb για την εκάστοτε αεροστεγανότητα του ρολού ή εξωφύλλου (παντζουριού) και ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας τα ου κουφώματος με ρολό ή εξώφυλλο σε κλειστή θέση προκύπτει από τον τύπο 2.16 του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017:

Ο επίσημος τύπος σύμφωνα με το EN ISO 10077-1 είναι:

Παρατήρηση: Στο επίκαιρο πρότυπο EN ISO 10077-1:2018 ο πίνακας αυτός έχει διαγραφεί και αναφέρει, ότι ο συντελεστής ΔR (Rrb) πρέπει να υπολογιστεί βάση του προτύπου ΕΝ 13125 και ότι η θερμική αντίσταση [Rsh] πρέπει να υπολογιστεί ή να μετρηθεί σύμφωνα με το ISO 8302, ΕΝ ISO 6946, EN ISO 10211-1 ή ΕΝ ISO 10077-2 αναλόγως του υλικού  και της τυπολογίας της ψάθας.

Εάν το UW ή το UD για την εκάστοτε διάσταση του κουφώματος δεν έχει μετρηθεί σε κοινοποιημένο φορέα δοκιμών, τα UW ή UD υπολογίζονται για την εκάστοτε διάσταση κάθε κουφώματος χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά Uf (συντελεστές θερμοπερατότητας των προφίλ), που διαθέτουν οι παραγωγοί των συστημάτων. Εναλλακτικά οι ξυλοκουφωματάδες, αν δεν διαθέτουν μετρημένους ή υπολογισμένους συντελεστές Uf από κοινοποιημένο φορέα, έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις τιμές Uf που αναγράφονται στον πίνακα 10 του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017, και τους συντελεστές θερμοπερατότητας για τα «γεμίσματα»: τζάμι (Ug) ή πάνελ (Up) και τους συντελεστές ψ που πρέπει να τα διαθέτουν οι αντίστοιχοι προμηθευτές.

Στον ισχύοντα Κ.Εν.Α.Κ. λαμβάνεται υπόψη και η αεροδιαπερατότητα, την οποία έχουν μετρήσει οι παραγωγοί των συστημάτων σε πολλούς τύπους των διαφορετικών σειρών τους μαζί με την υδατοστεγανότητα και αντίσταση στην ανεμοπίεση. Κάποιο πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί με μερικές ή αρκετές εξώπορτες, γιατί δεν υπάρχουν μετρήσεις.

Το σκεπτικό της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-2/2017, ο Ενεργειακός Επιθεωρητής να ελέγξει το πάχος του υαλοπίνακα, το διάκενο της υάλωσης και το αν υπάρχει μεμβράνη ή επίστρωση μάλλον είναι μια θεωρητική σκέψη των συναδέλφων πανεπιστημιακών. Στην πράξη δεν είναι τόσο εφικτό σε κάποιο τοποθετημένο κούφωμα και το πάχος του υαλοπίνακα δεν «παίζει» ρόλο στη θερμοπερατότητα. Βασικό είναι, ο ενεργειακός υαλοπίνακας να είναι στη θέση 2 ή 3, ανάλογα ποια πλευρά θερμαίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει, ότι σε κρύες περιοχές που οι κατοικήσιμοι χώροι θερμαίνονται πιο πολύ απ’ ότι ψύχονται, η ενεργειακή επίστρωση πρέπει να είναι στη θέση 3.

Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με τη Δήλωση Επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ και οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και τις αλλαγές της 574/2014 ΕΕ. Στο προϊόν πρέπει να είναι κολλημένη η σήμανση CE και να διατίθεται στον καταναλωτή οδηγία χρήσης και συντήρησης.

Επίσης πολύ βασικό σε τυχόν δειγματοληπτικό έλεγχο από το υπουργείο είναι, να έγινε η τοποθέτηση όπως έχει υποδείξει ο Παραγωγός του Συστήματος και σε έλεγχο στον κατασκευαστή, αν οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι γίνανε στα σημεία που καθόρισε ο Παραγωγός του Συστήματος στο Σύστημα Ελέγχου της Παραγωγής στο Εργοστάσιο (FPC) και σύμφωνα με τις απαραίτητες ανοχές. Οπότε είναι πολύ βασικό να υπάρχουν καθορισμένα σημεία ελέγχου από τον Παραγωγό Συστήματος και να καθοριστεί από τον Κατασκευαστή η συχνότητα των δειγματοληπτικών ελέγχων.

Σύντομα μια πιστοποίηση ορθής τήρησης του FPC από κάποιο ανεξάρτητο φορέα (π.χ. ift Rosenheim: “ift Standard”) θα είναι ένα βασικό εργαλείο προώθησης των προϊόντων και τεκμηρίωσης απέναντι σε ελέγχους της αγοράς. Οι πρώτοι κατασκευαστές εκμεταλλεύονται ήδη με πολλά θετικά αποτελέσματα τη δυνατότητα πιστοποίησης.

Απάντηση