Όροι και προϋποθέσεις για την ένταξη ενός αιολικού σταθμού σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού

αιολικός-σταθμός

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπουργική απόφαση όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ένας αιολικός σταθμός μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού.

Ταυτόχρονα, ορίζονται οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς, καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Ειδικότερα, ένας αιολικός σταθμός μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού του εξοπλισμού στην περίπτωση που αντικαθίστανται κατ’ελάχιστον όλες οι ανεμογεννήτριες του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 1 του νόμου. Ν

α σημειωθεί επίσης, ότι οι κάτοχοι αιολικών σταθμών, προκειμένου οι σταθμοί τους να ενταχθούν σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού, θα πρέπει να ανανεώσουν την άδεια παραγωγής λαμβάνοντας τη σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της ΡΑΕ.

Το επόμενο βήμα, έπειτα, είναι να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς.

Στο άρθρο 3 διασαφηνίζεται το πλαίσιο συμμετοχής των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.

Συγκεκριμένα, οι αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3MW και οι αιολικοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής υποβολής προσφορών.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ισχύς των αιολικών σταθμών που εντάσσονται σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του παραγωγικού τους εξοπλισμού και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών δεν προσμετράται στη δημοπρατούμενη ισχύ για τα έτη 2018, 2019 και 2020.

Τέλος, τα αιολικά που εντάσσονται στο καθεστώς αυτό και δεν ανήκουν σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, μπαίνουν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προφσφορών.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών και οι κάτοχοι τους συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής, όπως αναφέρεται στην κείμενη νομοθεσία.

Η σύμβαση αυτή διέπεται από την Τιμή Αναφοράς που προκύπτει ως ποσοστό της Τ.Α. της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση