Νομοσχέδιο για περισσότερες ευκαιρίες στις ενεργειακές κοινότητες ετοιμάζει το ΥΠΕΝ

ενεργειακές κοινότητες

Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ρυθμίσεις που δίνουν, μεταξύ άλλων, χρηματοδοτικές ευκαιρίες στις ενεργειακές κοινότητες.


Σχέδιο νόμου για την πλήρη αναµόρφωση του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το θεσµό των Ενεργειακών Κοινοτήτων επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ, στα πλαίσια των θεσµικών πρωτοβουλιών που προωθεί για την ορθολογική ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα.

Μέσα από τις ρυθμίσεις που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, το ΥΠΕΝ θα επιδιώξει να δώσει τη δυνατότητα στις Ενεργειακές Κοινότητες να επιτελέσουν τον κρίσιµο ρόλο τους για την εφαρµογή στην πράξη της ενεργειακής δηµοκρατίας.

Οι παρεμβάσεις που θα επιχειρηθούν με το νέο κανονιστικό πλαίσιο αφορούν αφενός στην εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και αφετέρου την άρση εµποδίων και την επίλυση προβληµάτων τα οποία προέκυψαν κατά την εφαρµογή του υφιστάμενου νόμου που είχε υιοθετηθεί από τη Βουλή, για πρώτη φορά, το 2018.

Πιο αναλυτικά, με το υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ θα ενσωµατωθούν στην εθνική νοµοθεσία το άρθρο 16 «Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών» της Οδηγίας σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα που προκύπτουν στη βάση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, οι ρυθμίσεις που επεξεργάζεται το ΥΠΕΝ επιχειρούν να λύσουν τα εξής:

  • Αδυναµία συµµετοχής των Ενεργειακών Κοινοτήρων σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα λόγω περιορισµού έδρας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα προκύπτει γιατί δεν εκδόθηκε η πρόσκληση µε θέµα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων» στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, καθώς κρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων ότι ο περιορισµός του νόμου σχετικά µε την καταστατική έδρα µιας Ενεργειακής Κοινοτήτας δεν ήταν συµβατός µε το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισµό και το γενικότερο θεσµικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις.
  •  ∆υσκολία πρόσβασης των Ενεργειακών Κοινοτήτων σε τραπεζικό δανεισµό.
  •  Οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη ΟΤΑ, δεν ισχύουν και για Ενεργειακές Κοινότητες, οι οποίες έχουν µέλη επιχειρήσεις ΟΤΑ.
  •  Ενεργειακές Κοινότητες οι οποίες έχουν µέλος ΟΤΑ, ακόµη κι αν ο ΟΤΑ συµµετέχει στο συνεταιριστικό κεφάλαιο µε µικρό ποσοστό, δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε προµήθεια ή έργο χωρίς την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του νόμου περί ∆ημοσίων Συμβάσεων, Προµηθειών και Υπηρεσιών.

Πηγή: news247.gr

Απάντηση