Νέα λίστα σταθμών ΑΠΕ που χάνουν οριστικά τους όρους σύνδεσης με το δίκτυο

ΑΠΕ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με την οποία ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε την προκαταρκτική λίστα σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ των οποίων η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως λόγω μη εκπλήρωσης των προβλέψεων του ν. 4152/2013 με τις ρυθμίσεις του ν. 4342/2015, ήτοι λόγω μη προσκόμισης από τους φορείς των σταθμών αυτών της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής, δημοσιεύεται συμπληρωματική προκαταρκτική λίστα με επιπλέον σταθμούς παραγωγής των οποίων η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει αυτοδικαίως για τους ίδιους λόγους και δεν συμπεριλήφθησαν εκ παραδρομής στην αρχική λίστα.

 

Τυχόν ενστάσεις για διορθώσεις ή παραλείψεις για τους σταθμούς της συμπληρωματικής προκαταρκτική λίστας παρακαλούμε να υποβληθούν εγγράφως στην ΑΔΜΗΕ/ΔΣΑΣ έως την 18η Απριλίου 2016. Σύμφωνα με το Άρθρο 34 του Ν. 4342/2015 οι φορείς των σταθμών παραγωγής που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική λίστας δεν έχουν δικαίωμα κατάθεσης νέου αιτήματος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 1η Φεβρουαρίου 2017.

Απάντηση