Μυτιληναίος: Πρόγραμμα Κοινωνικής Συνεισφοράς «Εμπράκτως»

Μυτιληναίος

Η εταιρεία Μυτιληναίος, στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, συνεχίζει αδιάλειπτα την ανάληψη δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά.


Κατά την τελευταία 7ετία (2010-2016) η Εταιρεία Μυτιληναίος δαπανώντας περισσότερα από €6,5 εκ. κάλυψε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών θεμάτων, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της ως αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας.

Σήμερα, η εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, οδήγησαν την Μυτιληναίος στον επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού της ρόλου με στόχο να επιστρέφει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία και να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην τήρηση της ισόρροπης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Μυτιληναίος προχώρησε στη διαμόρφωση ενός νέου τριετούς στρατηγικού σχεδίου Διαχείρισης και Εφαρμογής της Κοινωνικής του Συνεισφοράς (2016-2019) με την ονομασία «Εμπράκτως». Με το «Εμπράκτως», η Εταιρεία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, επιδιώκοντας στρατηγικά την μεγαλύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς που συνδέονται άμεσα με:

  • την Κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες,
  • τις Επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και
  • τις Βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδεικνύονται μέσα από τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς φορείς, η Εταιρεία, προχώρησε στην αναθεώρηση των εσωτερικών της διαδικασιών, καθορίζοντας τον τρόπο διαχείρισης των κοινωνικών αιτημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και την ποιοτική βελτίωση των πρακτικών Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας που αναλαμβάνει.

Στην κατεύθυνση αυτή, από το Φεβρουάριο του 2016, έχει οριστεί μια ανοιχτή διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα των κοινωνικών φορέων βάσει της οριοθετημένης κοινωνικής στρατηγικής ως ακολούθως:

  • Η Εταιρεία δέχεται και αξιολογεί τις προτάσεις των κοινωνικών φορέων, οι οποίες υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: mytilineos.gr/el-gr/empraktos
  • Οι προτάσεις μετά την επιτυχή υποβολή τους αξιολογούνται από την αρμόδια επιτροπή Χορηγιών & Κοινωνικών Προγραμμάτων με συγκεκριμένα κριτήρια που αποτελούν δικλίδα διασφάλισης για ανάπτυξη δράσεων με αυξημένη κοινωνική αξία σε συνδυασμό με τους οριοθετημένους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας.
  • Με βάση τη διαβάθμιση της αξιολόγησης, είναι εφικτή η επικοινωνία με τον φορέα είτε για την κατάθεση επιπρόσθετων στοιχείων, είτε για τον καθορισμό συνάντησης με εκπροσώπους του, εφόσον αυτό απαιτηθεί, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση.
  • Οι αιτούντες φορείς ενημερώνονται για την έκβαση του αιτήματός τους, ηλεκτρονικά (στα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας που έχουν καταχωρήσει), σε διάστημα, το αργότερο, 5 εβδομάδων από την υποβολή της πρότασης.

Επιπροσθέτως, τον Ιανουάριο του 2017 η Επιτροπή Χορηγιών και Κοινωνικών Προγραμμάτων αποφάσισε την ευθυγράμμιση της κοινωνικής συνεισφοράς της Εταιρείας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις μελλοντικές προτεραιότητες και τους τομείς δράσης του «Εμπράκτως».

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δίνεται η δυνατότητα στην Εταιρεία να ενδυναμώσει τη συνεργατική του δράση και να ενισχύσει την αξία που δημιουργεί σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Πηγή: mytilineos.gr

Απάντηση