Ερευνητικό Έργο για την αποθήκευση ενέργειας από φωτοβολταϊκά

φωτοβολταϊκά

Πριν από 2 χρόνια δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) στην Ελλάδα, μετά από ένα διάλογο όλων των εμπλεκομένων φορέων. Το επόμενο βήμα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαρκή πτώση τιμών των συστημάτων ΦΒ, είναι η εισαγωγή αποθήκευσης ενέργειας με στόχο την αύξηση της ιδιοκατανάλωσης. Ειδικά στην Ελλάδα που το ισχύον πλαίσιο του net-metering ευνοεί την αυξημένη ιδιοκατανάλωση, μπορεί να δημιουργήσει μια ελκυστική κατάσταση για τους επενδυτές.

Η αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ η παραγωγή των οποίων δεν είναι αδιάλειπτη αλλά εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, δημιουργεί προβλήματα ευστάθειας και ποιότητας ισχύος, κυρίως σε ασθενή επαρχιακά δίκτυα. Η στοχαστικότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και η αξιοπιστία των υφιστάμενων δικτύων είναι στις μέρες μας δύο από τα βασικότερα εμπόδια που περιορίζουν τη διείσδυση μεγάλων ποσοστών ΑΠΕ στα υπάρχοντα δίκτυα. Οι διακυμάνσεις στη ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε περιόδους συννεφιάς ή νωρίς τη νύκτα, καθώς και η βραχυπρόθεσμη αδυναμία των μονάδων ΑΠΕ να συνεισφέρουν ισχύ σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί η επάρκεια ισχύος στο δίκτυο.

Η λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα είναι η ενίσχυση του δικτύου με διανεμημένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, καθιστώντας το δίκτυο ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συστήματος εξασφαλίζοντας την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο ‘StoRES: Προώθηση της διείσδυσης της διανεμημένης παραγωγής από φωτοβολταϊκά με εφαρμογή αποθήκευσης ενέργειας για όλους’, με βασικό αντικείμενο τη μελέτη συνδυασμένης λειτουργίας Φωτοβολταικών εγκαταστάσεων και συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός στόχος του έργου είναι η εισαγωγή και η εφαρμογή νέων, βέλτιστων πολιτικών για τη διασύνδεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή διείσδυση των μονάδων αυτών στο ενεργειακό μείγμα, ενσωματώνοντας φωτοβολταϊκές (ΦΒ) εγκαταστάσεις και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν πιλοτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ν. Κοζάνης. Συγκεκριμένα πρόκειται να εγκατασταθεί εξοπλισμός αποθήκευσης σε 3 έως 5 εγκαταστάσεις ΦΒ με net-metering. Οι πιλοτικές εγκαταστάσεις θα αποτελούνται από καταναλωτές με εγκαταστημένα ΦΒ συστήματα στην στέγη τους και με ιδιωτικό Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας (ΣΑΕ). Το ιδιωτικής χρήσης ΣΑΕ θα εγκατασταθεί σε ήδη λειτουργούσες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών με net-metering και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ακολουθώντας μια έξυπνη πολιτική ιδιοκατανάλωσης. Χρησιμοποιώντας αυτού του είδους την αποθήκευση, ένα νέο και πιο σύνθετο είδος ενεργειακής πολιτικής μπορεί να αναδειχθεί, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες κάθε χρήστη καθώς και την ασφαλή και σταθερή λειτουργία του δικτύου.

Δεδομένα θα συλλέγονται από όλες τις πιλοτικές εγκαταστάσεις και ΣΑΕ. Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα, το πρόγραμμα θα μπορεί να εκτιμήσει τα οφέλη του ΣΑΕ, να αξιολογήσει την οικονομική δυνατότητα του συστήματος, να βελτιστοποιήσει και να τελειοποιήσει την προτεινόμενη πολιτική ιδιοκατανάλωσης.

Ο πρόσθετός εξοπλισμός θα είναι πλήρως συμβατός με τις τρέχουσες οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ για σύνδεση εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ιδιώτες στα δίκτυα του, θα αποθηκεύει  ενέργεια από την ΦΒ παραγωγή, αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, χωρίς να ανταλλάσσει ενέργεια με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι κύριοι εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό, οι οποίες λειτουργούν ήδη ή πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι τον Ιούνιο του 2017, παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα, συμπληρώνοντας την σχετικής φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα ee.teiwm.gr και στο λινκ https://ee.teiwm.gr/files/STORES.doc  έως 13 Μαρτίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Εργαστήριο Ηλεκτρικής Ισχύος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γιώργο Χριστοφορίδη, τηλ. 2461068141 και στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ, κ. Γρηγόρη Παπαγιάννη, τηλ. 2310996388 καθημερινά από τις 11:30-13:00.

Πηγή: michanikos-online.gr

Απάντηση