ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 21,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών

Σε 1.072 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 222,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 940,1 χιλιάδες m3 όγκου ανήλθε τον Ιούνιο το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Παρουσίασε, δηλαδή, μείωση 21,7% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, 15,3% στην επιφάνεια και 22,7% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το µήνα Ιούνιο 2016 ανήλθαν σε 1.072 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 213,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 891,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας µείωση κατά 21,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 18,0% στην επιφάνεια και κατά 26,1% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2015.

Οι εκδοθείσες άδειες ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας κατά το µήνα Ιούνιο 2016, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 48,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για το µήνα Ιούνιο 2016, ήταν 5,1%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα µηνών, δηλαδή από το Ιούλιο 2015 έως τον Ιούνιο 2016, το µέγεθος της Συνολικής Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας (Ιδιωτικής-∆ηµόσιας) µετρούµενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδοµικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.077 οικοδοµικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.488,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 13.570,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015 παρατηρήθηκε µείωση κατά 13,0% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 7,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,6% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 13,1% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια και κατά 15,3% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015. Το ποσοστό συµµετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδοµικής ∆ραστηριότητας στο συνολικό οικοδοµικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 28,8%.

Το εξάµηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2016, η Συνολική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 17,2% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 20,8% στην επιφάνεια και κατά 21,5% στον όγκο, σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του έτους 2015.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδοµική ∆ραστηριότητα, εµφανίζει στο σύνολο της Χώρας, µείωση κατά 17,3% στον αριθµό των οικοδοµικών αδειών, κατά 21,7% στην επιφάνεια και κατά 22,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2015.

Απάντηση