Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, τροποποίηση ΚΕΝΑΚ

Τους στόχους του για τη βελτίωση της ενεργειακής εξοικονόμησης & αποδοτικότητας κατέγραψε μεταξύ άλλων το ΥΠΕΝ, στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης για το 2024. Στους στόχους αυτούς, παρατίθενται δράσεις και δεδομένα για μια σειρά από έργα όπως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» για κατοικίες, το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που αφορά στα κτίρια του δημοσίου, το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις», προγράμματα οδοφωτισμού και συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε Clusters Δημοσίων Κτιρίων ενώ μέσα στους στόχους συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ.


Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Βάσει του ετήσιου σχεδίου, ο αριθμός ιδιωτικών κτιρίων και κτιριακών μονάδων στις οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εντός του 2024, ανέρχεται σε 40.000 κτίρια & κτιριακές μονάδες. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ετήσιο σχέδιο, “σε συνέχεια εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» το 2020, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ταμείο Ανάκαμψης εντός του 2022 υλοποιείται το νέο αντίστοιχο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 1.138Μ€, το οποίο από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει εργασίες και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε 85.000 κτίρια και κτιριακές μονάδες το 2023 και το 2024. Η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο κτιριακό απόθεμα της Χώρας σε ετήσια βάση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του νέου ΕΣΕΚ για βελτίωση το έτος 2030 ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 8% χαμηλότερα σε σχέση με το ΕΣΕΚ του 2019, ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να είναι μικρότερη από αυτήν του 2007. O αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Στόχος για το 2030 αφορά βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32,5%.”

Αντίστοιχα, το ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που θα αναβαθμιστούν ενεργειακά εντός του 2024, αναμένεται να φτάσει το 3%. Όπως επισημαίνεται στο ετήσιο σχέδιο, “μέσω του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», το οποίο χρηματοδοτεί παρεμβάσεις και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια του δημοσίου τομέα, με δυνατότητα συμμετοχής και των εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), εκτιμάται πως εντός του 2023 μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό 3% του συνολικού εμβαδού των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.

Η πραγματοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα δημόσια κτίρια της Χώρας σε ετήσια βάση θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του νέου ΕΣΕΚ για βελτίωση το έτος 2030 ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 8% χαμηλότερα σε σχέση με το ΕΣΕΚ του 2019, ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να είναι μικρότερη από αυτήν του 2007. O αντίστοιχος Ευρωπαϊκός Στόχος για το 2030 αφορά βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά τουλάχιστον 32,5%”.

Σημαντικότερα έργα ανά δράση

Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (κωδικός RRP 16872)

Υλοποίηση προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», και Εξοικονομώ 2021

Προγράμματα παροχής κινήτρων (με ιδιαίτερη στήριξη στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε νομίμως υφιστάμενες κύριες κατοικίες με στόχο την αναβάθμισή τους τουλάχιστον κατά 3 ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον 30% Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας, την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων. Πιο συγεκριμενα, το Υποέργο “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” το οποίο έχει ολοκληρωθεί, αφορά στον 1ο κύκλο του Προγράμματος (Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ, προκήρυξη 2020) και συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας στον οικιακό κτιριακό τομέα. Η χρηματοδότηση από το ΤΑΑ αφορά σε αιτήσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου.

Το Υποέργο “Εξοικονομώ 2021” αφορά τον 2ο κύκλο του Προγράμματος (2021), που συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Ο 2ος κύκλος χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΤΑΑ.

Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα (ΗΛΕΚΤΡΑ(κωδικός RRP 16876)

Η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την ανακαίνιση κτιρίων του δημόσιου τομέα με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης, μέσω της συμμετοχής εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ). Η επένδυση αυτή συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο ΕΣΕȀ και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα (κωδικός RRP 16874)

Υποέργο 1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα και στον Τουρισμό

Υποέργο 2: Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού

Το Πρόγραμμα «ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης και της μείωσης της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Μέσω του Προγράμματος, παρέχεται ενίσχυση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού.

Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (κωδικός RRP 16872)

Υλοποίηση προγράμματος «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους 18-39 ετών

Το υποέργο αφορά στην υλοποίηση του 3ου κύκλου του Προγράμματος (2022), που συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης, ως συμπληρωματικές των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, στον οικιακό κτιριακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Το Σπίτι μου» και στοχεύει στην ενίσχυση των νέων με στόχο την πλήρη αναβάθμιση της οικίας τους. Έχει δύο σκέλη:

  • Εξοικονομώ, που αφορά σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
  • Ανακαινίζω που αφορά σε παρεμβάσεις αισθητικής και λειτουργικής ανακαίνισης των κατοικιών

Το «Εξοικονομώ» χρηματοδοτείται από το ΤΑΑ (Π/Υ 200 εκ), ενώ το «Ανακαινίζω» από το Εθνικό ΠΔΕ και από πόρους της ΔΥΠΑ (Π/Υ 100εκ.)

Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών (κωδικός RRP 16872)

Υλοποίηση προγράμματος Εξοικονομώ 2023

Το υποέργο αφορά στην υλοποίηση του 4ου κύκλου του Προγράμματος (2023), που συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «Έξυπνο Σπίτι». Το Πρόγραμμα αφορά σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει ειδικά κίνητρα για τη στήριξη ενεργειακά φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών.

Πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων οδοφωτισμού για ΟΤΑ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) (κωδικός RRP 16876)

Υποέργo 2: Αναβάθμιση φωτισμού δρόμων (OΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)

Η επένδυση περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών οδικού φωτισμού. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης που καθορίζονται στο ΕΣΕȀ και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Πρόγραμμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Clusters Δημοσίων Κτιρίων, μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτηρίων του Δημοσίου με σκοπό την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και την ικανοποίηση ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης ποσοστού 3% της ωφέλιμης επιφάνειας των κτηρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Τα προτεινόμενα κτήρια / εγκαταστάσεις θα ομαδοποιηθούν σε clusters, σύμφωνα με κοινά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για ομάδες κτηρίων, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαγωνιστική διαδικασία. Οι διαγωνισμοί θα προβλέπουν υλοποίηση των παρεμβάσεων με Σύμβαση Ενεργειακής Αποδοτικότητας για την αποτελεσματικότερη μόχλευση της επιδότησης.

Tροποποίηση του Κανονισμού για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (ΚΕΝΑΚ)

Πηγή: news.b2green.gr

Απάντηση