Εγκρίθηκε και επισήμως από την Κομισιόν η πρόταση για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ στην Ελλάδα

Κομισιόν

Ανακοινώθηκε και επισήμως από την Κομισιόν η έγκριση της ελληνικής πρότασης για τις δημοπρασίες έργων ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από την Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ελληνικός μηχανισμός δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό.

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, με βάση τον εν λόγω μηχανισμό, η Ελλάδα θα διοργανώνει τακτικές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη χορήγηση στήριξης σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:

  • Tο 2018 η Ελλάδα θα διοργανώσει χωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας προκειμένου να προσδιορίσει τις εμπορικές προοπτικές τους.
  • Από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Η κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όταν επιτύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά.

Επιπλέον, η Ελλάδα θα αξιολογήσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών το 2020, προτού σχεδιάσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την περίοδο 2021-2025.

Η Επιτροπή αξιολόγησε τον μηχανισμό με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, από το 2017 είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τη χορήγηση στήριξης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση δημόσιων κονδυλίων περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι δεν προκύπτουν φαινόμενα υπεραντιστάθμισης.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών θα αυξηθεί το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα μειωθεί στο ελάχιστο η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής στήριξης.

Το ιστορικό

Η σημερινή απόφαση αποτελεί συνέχεια της απόφασης της Επιτροπής του Νοεμβρίου 2016 με την οποία εγκρίθηκε το ελληνικό καθεστώς στήριξης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης στην Ελλάδα (SA.44666).

Με την οδηγία για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές καθορίσθηκαν για όλα τα κράτη μέλη στόχοι για τα μερίδια της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020. Ο στόχος για την Ελλάδα είναι ο εγχώριος ενεργειακός εφοδιασμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φθάσει στο 18% έως το 2020.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Η σχετική ανακοίνωσή του ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

«Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος για θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε και επίσημα την έγκριση του νέου μηχανισμού δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ) και τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που έχει υιοθετήσει η Ελλάδα (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.htm).

Βάσει του νέου μηχανισμού, η Ελλάδα το 2018 θα διεξάγει ξεχωριστές ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών και των αιολικών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Από το 2019 οι δημοπρασίες θα είναι κοινές και για τις δύο τεχνολογίες.

Η εισαγωγή των λοιπών τεχνολογιών ΑΠΕ σε ανταγωνιστικές δημοπρασίες θα γίνεται αφού αυτές ωριμάσουν, αποκτήσουν δηλαδή ένα προκαθορισμένο ποσοστό διείσδυσης στην ελληνική αγορά ενέργειας. Το προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διενέργειας των διαγωνισμών.

Πηγή: energypress.gr

Απάντηση