Δημοσίευση ΦΕΚ για νέες Υπαγωγές στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Στο ΦΕΚ 3039/5-9-2017 προβλέπονται συνοπτικά για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» τα ακόλουθα»:


A.   Παρέχονται επιπλέον 49 εκ € από Εθνικούς πόρους για την κάλυψη της Άμεσης Ενίσχυσης και την υπαγωγή αιτήσεων κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής τους έως και 31/12/2015. Συνοπτικά, για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 1/1/2017:

  1. Εντός 45 ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης υπαγωγής υπογράφονται οι δανειακές συμβάσεις.
  2. Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής έως 70% του ύψους του δανείου. Η εντολή για προκαταβολή στην τράπεζα πρέπει να δοθεί το αργότερο 1 μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
  3. Οι παρεμβάσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σε 9 μήνες από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. Υπάρχει δυνατότητα για παράταση έως 3 μήνες μετά από αιτιολογημένο αίτημα που θα πρέπει να έχει υποβληθεί πριν τη λήξη των 9 μηνών και μετά από σχετική έγκριση της ΕΤΕΑΝ.
  4. Τα δικαιολογητικά για την τελική εκταμίευση πρέπει να προσκομιστούν στην τράπεζα το αργότερο 1 μήνα μετά την προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων.
  5. Το πρόγραμμα λήγει στις 30/6/2019 (τελευταία ημερομηνία πίστωσης λογαριασμών προμηθευτών / ωφελούμενων).

B.   Παρατείνεται η δυνατότητα τελικής εκταμίευσης έως τις 15/11/2017, για ωφελούμενους που έλαβαν απόφαση υπαγωγής το 2016 κι έχουν ήδη πάρει το σύνολο του δανείου σαν προκαταβολή.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στους συμβατικούς χρόνους για κάθε αίτηση και πρέπει να προσκομισθούν στη συνεργαζόμενη τράπεζα για έλεγχο το συντομότερο δυνατόν. Τονίζεται ότι η 15η Νοεμβρίου είναι η τελευταία ημερομηνία πίστωσης των λογαριασμών των προμηθευτών / ωφελούμενων, της οποίας πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από τη συνεργαζόμενη τράπεζα και την ΕΤΕΑΝ.

Πηγή: etean.com.gr

Απάντηση