Διαγωνισμός για την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών στο Ασκληπιείο Βούλας, προϋπολογισμού 15.000 ευρώ

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή ο οποίος θα εκδώσει Ενεργειακά Πιστοποιητικά για τα κτίρια του Νοσοκομείου και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Φαλήρου.


Η προσφορά στον Συνοπτικό Διαγωνισμό δεν πρέπει να υπερβαίνει σε αξία το ποσό των 15.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03-04-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στo Γραφείo Προμηθειών του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Γ.Ν. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» ΒΟΥΛΑΣ (8.00 π.μ.- 14.00 μ.μ.), όπου θα πρωτοκολλούνται.

Τα κτίρια του Νοσοκομείου επί της οδού Βασ. Παύλου 1, αναλυτικά και οι επιφάνειες προσεγγιστικά είναι τα εξής:

 • Βενιζέλειο: 510 τμ
 • Γρ. Διευθυνούσης: 155 τμ
 • Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: 850 τμ
 • Φαρμακείο – Παθολογοανατομικό: 760 τμ
 • Διοίκηση: 570 τμ
 • Τεχνική Υπηρεσία – Αποθήκη: 950 τμ
 • Άνω Οίκος Αδελφών: 1.780 τμ
 • Κεντρικό κτίριο στα τμήματα: Νικολούδειο Γ΄, Νικολούδειο Δ΄ καθώς και Φυσικοθεραπευτήριο: 3.250 τμ
 • Πετρακοπούλειος Σχολή: 500 τμ
 • Λοβέρδειο: 500 τμ
 • Αθανασάκειο: 930 τμ
 • Κέντρο Ψυχικής Υγείας Φαλήρου (Ναϊάδων 117Α) : 355 τμ
 • Συνοκική επιφάνεια: 11.110 τμ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας Β’ Τάξης (και των τριών κατηγοριών (α) κτιρίου, (β) συστημάτων θέρμανσης και (γ) συστημάτων κλιματισμού) εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με δυνατότητα Διενέργειας Επιθεωρήσεων κτιρίων με εμπειρία στην έκδοση Π.Ε.Α., προσκομίζοντας το αντίστοιχο αποδεικτικό.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν κατάλογο ενεργειακών επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), καθώς και κατάλογο άλλων ενεργειακών μελετών από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτουν εμπειρία σε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων μεγάλης επιφάνειας, κυρίως του τριτογενούς, τομέα με πολύπλοκες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Μαζί με τον κατάλογο θα κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του.

Δείτε τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού, εδώ

Πηγή: b2green.gr

Απάντηση