Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών αξιοποίησης 46 στρεμμάτων του πρώην νεκροταφείου Νεαπόλεως Νίκαιας. (Υποβολή μελετών έως 9 Σεπτεμβρίου 2016). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη ιδεών για την ανάπλαση του χώρου του πρώην Δημοτικού Κοιμητηρίου Νεαπόλεως του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, λειτουργική, αισθητική, τεχνική και περιβαλλοντική άποψη.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5, 6 και 7 του Ν.3316/05: Αρχιτέκτονα μηχανικού, για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης.

Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών, ενός σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια του άρθρου 1, παράγραφος 2 της με αρ. Πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 απόφασης του Υπουργού Π. ΕΝ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011), και διενεργείται με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει, κατατάξει και οργανώσει, ιεραρχικά τις προτάσεις σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες και τα αντίστοιχα κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στους όρους της διακήρυξης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής μελετών ορίζεται η 9 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Η υποβολή των μελετών θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00., οδός Γερβασίου Γρεβενών 5-7, Τ.Κ. 18450, Νίκαια, 2ος όροφος.

Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν συνολικά τα παρακάτω χρηματικά βραβεία
1ο Βραβείο 18.500 €
2ο Βραβείο 13.300 €
3ο Βραβείο 8.200 €

Διοργανώτρια αρχή.
Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Διευθύνουσα Υπηρεσία – Σημείο επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. Δ/νση: Γερβασίου Γρεβενών 5-7, Τ.Κ. 184 50, Νίκαια, 2ος όροφος
Τηλ : 213-2075303, 259, Fax : 213-2075293
E-mail : dtexniki@nikaia-rentis.gov.gr
Ιστοσελίδα: http://www.nikaia-rentis.gov.gr

 

[mom_video type=”youtube” id=”sybQzsFdJk4″ width=”550″ height=”300″]

Απάντηση