Αναζητούν γη για ενοικίαση σε επενδυτές ΑΠΕ στην Κύπρο

Κατάλληλες εκτάσεις κρατικής γης που θα μπορούν να διατεθούν σε πιθανούς ιδιώτες με μακροχρόνιο ενοίκιο για την εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αναζητούν να εντοπίσουν το υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής.

Η επιλογή του ιδιώτη μπορεί να γίνει είτε μέσω ενός μειοδοτικού διαγωνισμού είτε με άλλο τρόπο σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας Κωνσταντίνου Ξήχειλου στο EnergyNews. Η ενέργεια όπως είπε γίνεται στα πλαίσια των εναλλακτικών σχεδιασμών της κυβέρνησης για διασφάλιση της επίτευξης των εθνικών μας στόχων για ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ.

Όπως τόνισε, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαμορφώσουν τα εθνικά καθεστώτα στήριξης, με σκοπό η όποια πολιτική αποφασίζεται να μην προκαλεί στρέβλωση της αγοράς, αλλά να βοηθά στη λειτουργία της και να μην προκαλεί δυσανάλογα επιπρόσθετο κόστος στους καταναλωτές.

Σε αυτά τα πλαίσια, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τον Απρίλιο του 2015 τη νέα πολιτική που θα διέπει την προώθηση έργων ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ που θα λειτουργούν πάνω σε εμπορική βάση, με την οποία καταργούνται τα καθεστώτα στήριξης που προνοούν μακροχρόνια εγγυημένη τιμή επιδότησης.

«Υιοθετώντας την πιο πάνω πολιτική το Υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με τη ΡΑΕΚ, δημοσίευσε τον περασμένο Μάιο, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Σχέδιο το οποίο παρείχε τη δυνατότητα στους επενδυτές να λαμβάνουν το εκάστοτε κόστος αποφυγής, ως τη στιγμή της λειτουργίας των νέων κανόνων αγοράς ηλεκτρισμού, οπόταν τα έργα αυτά θα εντάσσονται αυτόματα στην ανταγωνιστική αγορά», εξήγησε ο κ. Ξήχειλος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ήταν η 14η Αυγούστου 2016 και υποβλήθηκαν πέντε αιτήσεις εκ των οποίων η μία για κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 4MW και οι τέσσερις για κατασκευή Φ/Π δυναμικότητας 150kW το καθένα.

«Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της πολιτικής μας για διάσπαρτη παραγωγή και μείωση του κόστους των τιμολογίων ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, λειτουργούν τα τελευταία τρία χρόνια Καθεστώτα Στήριξης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο net metering και Αυτοπαραγωγής, με αποτέλεσμα σήμερα γύρω στις 8.500 συμπολίτες μας να παράγουν επιτόπου το δικό τους ρεύμα. Το συγκεκριμένο Σχέδιο επεκτάθηκε τελευταία ώστε να συμπεριλάβει τις γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες καθώς επίσης τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Απάντηση