ALUMIL + 8 εταίροι «κτίζουν» Κέντρο Ικανοτήτων για το Αλουμίνιο

ALUMIL + 8 εταίροι «κτίζουν» Κέντρο Ικανοτήτων για το Αλουμίνιο

Μία σημαντική πρωτοβουλία για τον Κλάδο του Αλουμινίου, με τη σύνθεση ενός συνεργατικού σχήματος που προάγει την καινοτομία, πέτυχε η Alumil, με την ένταξη της πρότασής της στο Πρόγραμμα της Γ.Γ. Έρευνας και Καινοτομίας για τη δημιουργία Κέντρων Ικανοτήτων.


To Kέντρο Ικανοτήτων για το Αλουμίνιο, θα είναι μία από τις 12 δομές που δημιουργούνται στη χώρα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος και στη βάση συμπράξεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η ALUMIL, θέλει μέσα από συνεργασίες με εταιρείες τεχνολογίας, εταιρείες που ανήκουν στην αλυσίδα αξίας του Κλάδου Αλουμινίου και Πανεπιστήμια, να δημιουργήσει ένα βιώσιμο συνεργατικό σχήμα που θα επενδύει στην καινοτομία, την εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Σε αυτό το νέο σχήμα που ως τέλος του 2021 θα πάρει νομική μορφή με την Βuilding Systems Innovation Centre IKE, η Alumil αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή και θέτει τις υποδομές της στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, στη διάθεση αυτού του νέου τύπου «cluster», προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Ικανοτήτων για τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, που θα δίνει, μέσα από συνέργειες, την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης στον Κλάδο.

Η ομάδα της B.S.I.C. IKE

Στη Building Systems, που για το σκοπό αυτό θα διαχειριστεί 2,9 εκατ ευρώ στην επόμενη τριετία (ως 60% από ευρωπαϊκούς πόρους και τα υπόλοιπα από κεφάλαια των εταίρων) θα μετέχουν, πέραν της Alumil, οι:

CFT IKE: Εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή προϊόντων από σύνθετα υλικά, ανθρακονήματα και την πιστοποίηση συστημάτων αλουμινίου.

D–Cube IKE: Τεχνοβλαστός του ΕΚΕΤΑ που αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις ποιοτικού ελέγχου με τεχνολογίες οπτικής υπολογιστικής και μηχανικής μάθησης.

Atlantis Engineering AE: Συμβουλευτική εταιρεία που εστιάζει στις επιχειρήσεις του Industry 4.0

Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο: Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, με επικεφαλής τον καθ. Νικόλαο Μιχαηλίδη

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Εργαστήριο Επιχειρηματικής Αριστείας του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, με επικεφαλής τον καθ. Γεώργιο Τσιότρα

Μία εταιρεία κατασκευάστρια προφίλ αλουμινίου και μία επιχείρηση εμπορίας αρχιτεκτονικών προφίλ.

Υποστηρικτικά στο σχήμα, ως συνεργάτης θα μετέχει και η προθερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων OK! Thess.

Βuilding Systems και OK! Thess, θα συνεργάζονται σε θέματα εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας η μία την άλλη σε αντικείμενα τεχνικά και business.

Ισχυρό R&D και έμφαση στην εκπαίδευση

Η Alumil, διελαστής, επικεφαλής ενός Ομίλου με 32 θυγατρικές σε όλο τον κόσμο και δυναμική εξαγωγικά, διαχρονικά δίνει μεγάλη έμφαση στους τομείς της Έρευνας και Ανάπτυξης, όπως και στην εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού.

Ο Κλάδος έχει τεράστια ανάγκη σε παραγωγικό δυναμικό, σε εκπαιδευμένους τεχνίτες και τεχνικούς, πρόβλημα που η Alumil προσπαθεί την τελευταία τετραετία να αντιμετωπίσει μέσα από μία ευρύτερη προσέγγιση, δημιουργώντας και λειτουργώντας την εταιρική σχολή Alumil Academy, η οποία παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες του Κλάδου, αλλά και προγράμματα 600 ωρών μαθητείας για αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να βρούνε απασχόληση στον Κλάδο.

Να σημειωθεί ότι από τον προηγούμενο κύκλο σπουδών αποφοίτησαν 18 σπουδαστές από το κέντρο της ακαδημίας στη Θεσσαλονίκη και άλλοι τόσοι από το κέντρο της Αθήνας, ενώ το Φεβρουάριο του 2022, αρχίζει ο επόμενος κύκλος εκπαίδευσης 20+20 ατόμων.

Πάνω σε αυτή την εμπειρία, σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια που μετέχουν στην Business Systems, την OK! Τhess και με τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων που θα ενισχύσουν τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα κτισθούν τα προγράμματα που θα παρέχει το Κέντρο Ικανοτήτων της Β.S.I.C.και θα αφορούν : εκπαίδευση επαγγελματιών με ελάχιστη προϋπηρεσία τριών ετών, εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείου και συμβουλευτική στον επαγγελματία κατασκευαστή.

Όσοι ολοκληρώνουν τα προγράμματα αυτά, θα λαμβάνουν σχετικό πιστοποιητικό από τρίτο φορέα.

Να σημειωθεί εν παρενθέσει ότι το 2008 είχε γίνει προσπάθεια από την ΠΟΒΑΣ, για τη λειτουργία (ΙΕΚ) Tμήματος Δομικών Έργων Αλουμινίου & Σιδήρου. Το Τμήμα, μετά μία διετία, σταμάτησε να λειτουργεί επειδή τότε δεν είχε υποστηριχθεί, στο βαθμό που αναμενόταν, από τις επιχειρήσεις των κλάδων αυτών.

Στη συνέχεια, στη διάρκεια της πολυετούς κρίσης, πολλοί εκπαιδευμένοι τεχνίτες έφυγαν στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σήμερα η έλλειψη παραγωγικών χεριών να είναι πολύ μεγάλη.

Η B.S.I.C. και οι άξονες δράσης της

Η IKE Building Systems Innovation Centre θα παρέχει πλειάδα αμειβόμενων υπηρεσιών καθώς θα πρέπει να είναι μία βιώσιμη συνεργατική επιχείρηση, μετά το πέρας της τριετούς διάρκειας του προγράμματος.

Παροχή υποδομών ως υπηρεσία

Θα παρέχονται «υποδομές ως υπηρεσία» σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου των αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου. Οι υποδομές αυτές θα περιλαμβάνουν:

  • Εξειδικευμένο εξοπλισμό και λογισμικό για αρχιτέκτονες, μηχανικούς
  • Καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης με τη χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας
  • Χώροι συνάντησης, hackathon areas για ιδέες και εξέλιξη προϊόντων
  • Χώροι εκπαίδευσης μηχανικών και τεχνιτών

Η παραπάνω υπηρεσία απαντά στο έλλειμμα σε τεχνικές υποδομές που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις του χώρου.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και δια βίου μάθησης επαγγελματιών

Θα προσφέρονται υπηρεσίες ανάπτυξης δεξιοτήτων σε:

  • ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, εργοδηγούς και λοιπούς εμπλεκόμενους στον κλάδο,
  • αποφοίτους λυκείου/ιδρύματος τεχνικής εκπαίδευσης που θέλουν να εκπαιδευτούν και να εργαστούν ως αλουμινοκατασκευαστές και εργοδηγοί.

Η προστιθέμενη αξία και η διαφοροποίηση του προγράμματος θα προέλθει από τη συνεργασία, για πρώτη φορά, διάφορων εμπλεκομένων στην αλυσίδα αξίας του αλουμινίου.

Επιχειρηματική συμβουλευτική σε μικρές επιχειρήσεις

Θα παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες / υπηρεσίες καθοδήγησης (coaching)σε κατασκευαστές αλουμινίου και άλλες μικρές επιχειρήσεις του κλάδου.

Η συμβουλευτική θα αφορά σε θέματα όπως : Οικονομικά, Κοστολόγηση, Διαπραγματεύσεις, Υγιεινή και ασφάλεια, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Ασφαλιστικά θέματα, Διαχείριση πελατολογίου, Εφαρμογές λογισμικού, Διαπραγματεύσεις. Εξαγωγές. Έλεγχος ποιότητας.

Ανάπτυξη λύσεων διαδραστικών τεχνολογιών και επαυξημένης πραγματικότητας

Η 3D AR/VR πλατφόρμα της εταιρείας υψηλής τεχνολογίας D- Cube στοχεύει σε τρία βασικά σενάρια χρήσης.

  1. Industrial training (ασύγχρονη εκπαίδευση). Το Κέντρο Ικανοτήτων θα επιδιώξει να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη και την προσφορά τέτοιων λύσεων ώστε να είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας.
  2. Ηands-on assembly assistance (σύγχρονη εκπαίδευση)– απομακρυσμένη βοήθεια στην εκμάθηση και συναρμολόγηση με την υποστήριξη καταρτισμένου προσωπικού που θα βρίσκεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις.
  3. Immersion experiences σε εμπορικές εκθέσεις- η πλατφόρμα θα φορτώνει το πολυμεσικό περιεχόμενο που έχει επιλέξει το τμήμα μάρκετινγκ ώστε να προωθήσει το εκάστοτε προϊόν. Ο πελάτης φοράει τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας και καθώς περιηγείται στην έκθεση, βλέπει πληροφορίες, βίντεο, 3D γραφικά για τα αντικείμενα/προϊόντα της έκθεσης.

Το Κέντρο Ικανοτήτων θα είναι ένα Κέντρο Εξωστρέφειας για τον Κλάδο Αλουμινίου και οι τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται από τους εταίρους της B.S.I.C έχουν όραμα 10ετίας και ματιά σε όλο τον κόσμο.

Παροχή υπηρεσιών έρευνας (έρευνα επί συμβάσει)

Το Κέντρο Ικανοτήτων θα ξεχωρίζει ως επιστημονικός φορέας που συγκεντρώνει και προάγει τεχνικοοικονομικές γνώσεις σχετικά με τα αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευρώπη, αλλά και διεθνώς.

Το Κέντρο, που θα υποστηρίζεται από διεπιστημονικό προσωπικό, θα μπορεί να εκπονεί έρευνες όπως: Κλαδικές μελέτες , Μελέτες σκοπιμότητας, Τεχνική ή εμπορική έρευνα ή άλλες μελέτες προς ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικές κοινοπραξίες.

Παρατηρητήριο καινοτομίας

Το Κέντρο Ικανοτήτων θα δημιουργήσει ένα συνεργατικό παρατηρητήριο καινοτομίας (innovation radar) για το αλουμίνιο, το οποίο θα εκδίδει περιοδικά εκθέσεις αναφοράς για τον κλάδο σε παγκόσμια κλίμακα, με έμφαση στη Βιομηχανία 4.0.

Πηγή: grtimes.gr

Απάντηση