Αλουμίνιο: Η βελτίωση του «ταμείου» και το ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα

κλάδος-αλουμινίου

Από 3.000 επιχειρήσεις αποτελείται ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της χώρας.


Ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς αλλά και εξαγωγικούς κλάδους της χώρας αναδεικνύεται αυτός του αλουμινίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου που επεξεργάστηκε η ICAP, προκειμένου να χαρτογραφήσει την αγορά. Ο κλάδος, που αποτελείται από 3.000 επιχειρήσεις όλων των µεγεθών σε όλα τα στάδια µεταποίησης και εµπορίου, ενώ απασχολεί περίπου 30.000 άτοµα. Τα προϊόντα έλασης αλουµινίου απευθύνονται κυρίως στον ευρύτερο κλάδο της συσκευασίας, ενώ τα προϊόντα διέλασης αλουµινίου απευθύνονται κυρίως στην οικοδοµή (συστήµατα αλουµινίου).

Εποµένως, η ζήτηση των εξεταζόµενων προϊόντων εξαρτάται άµεσα από τη συσκευασία διαφόρων ειδών (τρόφιµα, ποτά, φάρµακα, καλλυντικά, βιοµηχανικά προϊόντα) και από την πορεία της οικοδοµικής – κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του τομέα, προκύπτει η βελτίωση του «ταμείου» του ελληνικού κλάδου αλουμινίου. Ειδικότερα, βάσει του ομαδοποιημένου ισολογισμού 12 επιχειρήσεων διέλασης αλουµινίου προκύπτει πως το σύνολο του ενεργητικού παρουσίασε αύξηση 3,6% το 2019 έναντι του 2018, κυρίως λόγω της αύξησης των παγίων στοιχείων, καθώς και των αποθεµάτων.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διευρύνθηκαν κατά 2,3% την ίδια περίοδο. Τόσο οι µέσοµακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και προβλέψεις όσο και οι βραχυπρόθεσµες αυξήθηκαν το 2019 έναντι του 2018 κατά 3,1% και κατά 4,5% αντίστοιχα.

Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος αυξήθηκαν κατά 5,9%, τα δε µικτά κέρδη διευρύνθηκαν κατά 6,4% το τελευταίο έτος. Παρόλα αυτά, η αύξηση των λοιπών λειτουργικών εξόδων µε υψηλότερο ρυθµό οδήγησε στη µείωση των λειτουργικών αποτελεσµάτων κατά 24,6%.

Πτωτικά, κατά 10,8%, κινήθηκαν τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων το 2019 έναντι της προηγούµενης χρήσης.

Ο τρίτος πιο εξαγωγικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας

Σε ό,τι αφορά το διεθνές αποτύπωμα του αλουμινίου, με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία του 2020, η αγορά αλουμινίου ανήλθε στην τρίτη θέση των πιο εξαγωγικών κλάδων της χώρας, ενώ ο κλάδος ήταν το 2020 ο δεύτερος με το καλύτερο εμπορικό ισοζύγιο, ύψους 780 εκατομμυρίων, σημειώνοντας μείωση 6% σε σύγκριση με το 2019.

Πιο αναλυτικά σε ό,τι αφορά με τις επιπτώσεις μιας χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από την εξάπλωση της πανδημίας στην Ελλάδα, οι πωλήσεις πρωτόχυτου αλουμινίου σημείωσαν οριακή αύξηση 0,4%, με τις εξαγωγές να αντιπροσωπεύουν πλέον το 53% των συνολικών πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την 7η θέση μεταξύ των κορυφαίων παραγωγών πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι πωλήσεις προϊόντων πρώτης μεταποίησης σημείωσαν αύξηση κατά 2% και κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές, αφού οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πλέον το 84% των συνολικών πωλήσεων.

κλάδος-αλουμινίου

Πηγή: Build

Απάντηση