Αγορά 11.300 ιδίων μετοχών από την ΤΙΤΑΝ

Σε αγορά, μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής,10.500 κοινών και 800 προνομιούχων ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 18,16 ευρώ για τις κοινέςκαι 12,38 ευρώ για τις προνομιούχες καισυνολική αξία συναλλαγής ευρώ 190.719,90 και ευρώ 9.905,04 αντίστοιχα, προέβη η Τιτάν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σεεκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920.

Απάντηση