18ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, 3 – 4 Δεκεμβρίου 2013

Τον σηµαντικό ρόλο της ενέργειας στην οικονοµία της Ελλάδας και γενικότερα της ΝΑ Ευρώπης πρόκειται να αναδείξει το ετήσιο (18o) Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ. Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στις 3-4 ∆εκεµβρίου 2013 στην Αθήνα. Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και θα πραγµατοποιηθεί στο Ίδρυµα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει, και εφέτος, ένα πεδίο γόνιµου διαλόγου και προβληµατισµού πάνω στις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και διεθνώς. Η αναγνώριση των διαφαινοµένων τάσεων και προοπτικών µέσα από τεκµηριωµένες παρουσιάσεις και την ανταλλαγή απόψεων είναι ένας ακόµη βασικός στόχος του Συνεδρίου µαζί µε την συνακόλουθη εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων.

Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2013» έχει ως κεντρικό θέµα τη «Βιωσιµότητα & Ασφάλεια του Ελληνικού Ενεργειακού Συστήµατος», θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να υπογραµµίσει τη σηµασία των προκλήσεων που συνεπάγονται για τον Ελληνικό ενεργειακό κλάδο οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη σηµερινή κρίσιµη, ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία.

Το Συνέδριο περιλαµβάνει εισηγήσεις και τοποθετήσεις από διακεκριµένους οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (panel discussions) µεταξύ γνωστών παραγόντων της αγοράς. Βασικό χαρακτηριστικό του Συνεδρίου, από το ξεκίνηµά του, το 1996, είναι η σφαιρική αντιµετώπιση και η ολική προσέγγιση του ενεργειακού τοµέα µε ενδελεχή εξέταση των επιµέρους ενοτήτων και την ανάδειξη των διαµορφούµενων διασυνδέσεων (links) καθώς και των επικαλυπτόµενων οµάδων ενδιαφερόντων και δράσεων (interfaces).

Σήµερα η ενέργεια συγκαταλέγεται στους πλέον δυναµικούς κλάδους της οικονοµίας τόσο στη χώρα µας όσο και διεθνώς. Ο εντυπωσιακός ρυθµός ανάπτυξης του ενεργειακού τοµέα τα τελευταία είκοσι και πλέον χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ραγδαία αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, αποτέλεσµα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, και κατά συνέπεια των πολύ µεγάλων επενδύσεων σε ενεργειακές υποδοµές οι οποίες απαιτούνται σε συνεχή βάση. Με την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης άµεσος είναι ο αντίκτυπος στο περιβάλλον η προστασία του οποίου αποτελεί πλέον προτεραιότητα και εξετάζεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την Κλιµατική Αλλαγή. Ως εκ τούτου οι διάφορες ενεργειακές επενδύσεις και έργα υποδοµής µελετώνται πλέον σε άµεση συνάρτηση µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, η επίσπευση στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Αν. Μεσόγειο, η προσπάθεια διαφοροποίησης των εισαγωγών φ. αερίου για την κάλυψη των Ευρωπαϊκών αναγκών φ. αερίου µέσω νέων αγωγών και LNG, η ραγδαία διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα της χώρας και στην ΝΑ Ευρώπη, η κρίση στην ευρωζώνη και ο αντίκτυπος στις ενεργειακές επενδύσεις, αλλά και οι ραγδαίες και έντονες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την Βόρειο Αφρική, συµπίπτουν χρονικά, αναδεικνύοντας τη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας.

Το «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2013» πρόκειται να καλύψει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων στους τοµείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος συµπεριλαµβάνοντας τις εξής ενότητες:

  • Η Οικονοµική κρίση και η ενεργειακή αγορά στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη.
  • H Αναπτυξιακή και γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας.
  • Ασφάλεια του Ελληνικού Ενεργειακού συστήµατος και περιφερειακές παράµετροι.
  • Μετασχηµατισµός του ηλεκτρικού τοµέα και αγορά ηλεκτρισµού.
  • Φυσικό Αέριο – Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  • Ελληνική και διεθνής αγορά πετρελαίου, τελευταίες εξελίξεις και τάσεις.
  • Η πορεία προς τους στόχους του 2020/2030 και ο ρόλος των ΑΠΕ.

Απάντηση