Όμιλος Μυτιληναίος: Αύξηση λειτουργικών και καθαρών κερδών

Συγκεκριμένα, στο Α’ Τρίμηνο του 2015ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα €320,6εκατ., έναντι των € 343,3εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014(μείωση 6,6%).
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €74,7 εκατ. από €67,7 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2014 (αύξηση 10,4%), ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,8εκατ.,έναντι €15,2εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7%.
Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα,
ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €139,7εκατ., έναντι €96,3εκατ.
το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 45%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €33,1εκατ., έναντι €8,8εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας
επίσης σημαντική αύξηση η οποία αποτυπώνει πρώτιστα την
επιτυχημένη ολοκλήρωση της στρατηγικής γιατη δραστική μείωση κόστους
και τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
της Αλουμίνιον της Ελλάδος. Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, κατεγράφησαν
υψηλές τιμές πώλησης μετάλλου και αλουμίνας, πολύ πιο ισχυρή ισοτιμία ΔΟΛ. ΗΠΑ / ΕΥΡΩ και μείωση των τιμών πετρελαίου / Φυσικού Αερίου.
Ο Τομέας Έργων EPC διατήρησε τη θετική του πορεία με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών €125,7 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2015, έναντι €189,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
ανήλθαν σε € 32,9 εκατ. από € 32,7 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2014.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €23,0εκατ. έναντι €25,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.
Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Σημειώνεται ότι στα EBITDA A’ Τριμήνου του 2015 έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο € 15εκ. που αφορά σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις από ενεργειακά έργα EPC.
Ο Τομέας Ενέργειας, ο οποίος επηρεάζεται έντονα από το εγχώριο περιβάλλον κατέγραψε κύκλο εργασιών € 57,1 εκατ. στο Α’ Τρίμηνο του 2015, έναντι €59,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Η αποδοτικότητα των μονάδων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG
συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στο Ά Τρίμηνο κατά 11,6%,εν όσω η συνολική εγχώρια παραγωγή
ηλεκτρισμού παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6,1%.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 7,7 εκατ. έναντι € 27,3 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Τρίμηνο του 2014,
μείωση που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση οριστικοποίησης
του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ή του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας. Για λόγους συντηρητικής λογιστικής αποτίμησης, δεν υπολογίστηκε το προβλεπόμενο έσοδο ύψους €11εκ. περίπου (σχετική σημείωση στις αναρτημένες λογιστικές καταστάσεις www.mytilineos.gr).
Κατά το Α’ Τρίμηνο του 2015, ο Όμιλος κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις έντονες
προκλήσεις, από την παρατεταμένη αστάθεια που χαρακτηρίζει το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, αυξάνοντας την κερδοφορία του.
Το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θα παραμείνει σταθερός στους
στόχους για δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, αυστηρό έλεγχο του κόστους και στρατηγική ενδυνάμωση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.

Κύρια σημεία Α’ Τριμήνου 2015:
•Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 50%με βασικό άξονα στρατηγικής την εξωστρέφεια ως αντίβαρο στο αρνητικό εγχώριο περιβάλλον.
•Σημαντική αύξηση κερδοφορίας του Τομέα της Μεταλλουργίας, που αποτέλεσε το βασικό μοχλό για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.
•Ισχυρά αποτελέσματα για τη ΜΕΤΚΑ, η οποία συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλά λειτουργικά περιθώρια.
• Αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες του Ομίλου κατά 11,6%σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Κα Έλλη Γαρδίκη, Senior Communication Officer –
Press Office, τηλ. 210 6877489, φαξ. 210 6877400, e-
mail elli.gardiki@mytilineos.gr
O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,2 δισ. ευρώ και απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη διεύθυνση www.mytilineos.gr.

Απάντηση