Χαμηλότερο το κόστος της οικοδομής κατά το 2ο τρίμηνο του 2015

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριµήνου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριµήνου 2014, σηµείωσε µείωση 3,1%, έναντι µείωσης 3,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
Ο δείκτης κατά το 2ο τρίµηνο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του 1ου τριµήνου 2015, σηµείωσε µείωση 1,0%, έναντι µείωσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.
Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σηµείωσε µείωση 3,1%, έναντι µείωσης 2,4%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.
Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του 2ου τριµήνου 2015, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 2ου τριµήνου 2014, σηµείωσε µείωση 2,3%, έναντι µείωσης 3,3%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.
Ο δείκτης κατά το 2ο τρίµηνο 2015, σε σύγκριση µε το δείκτη του 1ου τριµήνου 2015, σηµείωσε µείωση 0,6%, έναντι µείωσης 0,5%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.
Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σηµείωσε µείωση 2,6%, έναντι µείωσης 2,5%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Απάντηση