Φωτοβολταϊκά: προτάσεις για την πληρωμή των παραγωγών από ΕΠΗΕ

Επιστολή προς τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας μέσω της οποίας καταθέτει τις προτάσεις της για τις πληρωμές των παραγωγών φωτοβολταϊκών με βάση τις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά απέστειλε η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΠΗΕ).
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής της ΕΠΗΕ:
*Στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία έχει πλήξει το σύνολο των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων της χώρας μας, με δεδομένη την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει και από τα προηγούμενα έτη οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σας ζητεί να λάβετε υπόψη τα δεδομένα και τις προτάσεις μας στους εξής τομείς:
*Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την λήξη της τραπεζικής αργίας.
*Παράταση προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων οφειλών κατόπιν λήξης της τραπεζικής αργίας.
*Παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών για τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές.
*Διευκρινιστική εγκύκλιο για την παρακράτηση του ΦΠΑ από τα τραπεζικά ιδρύματα ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80Α/16/7/2015).
Το πλείστο των παραγωγών έχει κατασκευάσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα με τραπεζικό δανεισμό, στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται η ενεχυρίαση εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων των οικονομικών απαιτήσεων των παραγωγών από τον ΛΑΓΗΕ, σε δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος ανήκει στο εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. Με βάση τα παραπάνω αλλά και την “ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ” Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65/28.6.2015 άρθρο.1), οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά δεν έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκπλήρωσης των όποιων φορολογικών, ασφαλιστικών, επιχειρηματικών υποχρεώσεων τους.
Παρακαλούμε να προβλεφθεί, στην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την λήξη της αργίας των Τραπεζών πλέον των υπολοίπων συναλλαγών και το ¨άνοιγμα¨ των δεσμευμένων τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους καταβάλλονται οι πληρωμές του ΛΑΓΗΕ για την εξόφληση των παραγωγών από ΑΠΕ.
Στο δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ¨Παράταση των προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών¨ στις 30/6/2015 προβλέπεται ότι ¨οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας”. Λόγω του συνωστισμού που θα επικρατήσει, είναι πρακτικά αδύνατο μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ημερών να πραγματοποιηθεί ο τριών εβδομάδων τεράστιος συσσωρευμένος όγκος τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες δεν ήταν δυνατές λόγω της επιβολής των capital controls.
Παρακαλούμε να προβλεφθεί παράταση στην εν λόγω προθεσμία μέχρι το τέλος του μήνα (31/7/2015) ώστε να δοθεί η δυνατότητα να είμαστε συνεπείς στις ρυθμίσεις των φορολογικών οφειλών – ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες έχουμε υπαχθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση θεωρείστε δεδομένη την πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των συναλλαγών μας γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την ακύρωση των ρυθμίσεων στις οποίες έχουμε υπαχθεί.
Καθώς τα έσοδα μας εξαρτώνται 100% από την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η δραματική μείωση των εσόδων της ΔΕΗ, λόγο και της επιβολής των capital controls αλλά και με δεδομένη την τακτική που ακολουθεί η ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ, θα επιφέρει ένα επιπλέον άμεσο – καίριο πλήγμα στις καταβολές του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς. Το γεγονός αυτό έχει επισημανθεί από την ΕΠΗΕ με επιστολή από 30/4/2015 στους αρμόδιους φορείς, στην οποία αναφέρεται.
“..…Παρόλες τις διευκολύνσεις με τις 100 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, είναι αδύνατο να είμαστε συνεπείς στην καταβολή των υποχρεώσεων μας, με συνέπεια την ακύρωση της όποιας ρύθμισης έχουμε ήδη ενταχθεί. Καθώς τα έσοδα μας εξαρτώνται 100% από την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αν η ΔΕΗ καθυστερήσει να καταβάλλει τις οφειλές της, οι παραγωγοί φ/β έχουν πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν οποιαδήποτε οικονομική τους υποχρέωση.
Αν για παράδειγμα υποθέσουμε ότι για οποιονδήποτε λόγο η καταβολή του ΕΤΜΕΑΡ συνδυαστεί με την εισπραξιμότητα της ΔΕΗ, οι παραγωγοί φ/β θα εξαναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ή αυτές θα κατασχεθούν από τους πιστωτές τους ……”
Οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική θέση (4μηνη υπερημερία), κατόπιν αυτού θα έχουν πλήρη αδυναμία να εκπληρώσουν οποιαδήποτε οικονομική τους υποχρέωση. Ως παράδειγμα αναφέρουμε την ημερομηνία της εμπρόθεσμης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών 3ου διμήνου του ΟΑΕΕ 31/7/2015 και την εμπρόθεσμη πληρωμή του ΦΠΑ 31/7/2015. Οι εν λόγω οφειλές αφορούν το διάστημα από 1/3/2015 και εντεύθεν, είναι φύση αδύνατο να πληρωθούν από τους παραγωγούς εφόσον η ΔΕΗ δεν καταβάλλει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της στον ΛΑΓΗΕ για τους εν λόγω μήνες.
Λόγω των προαναφερθέντων, παρακαλούμε να δοθεί εύλογη παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες στις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές μας, εως ότου αποκατασταθεί η ροή καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ.
Με βάση τον ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80Α/16/7/2015), στο αρ. 20 του ν.3842/2010 προτίθεται η παράγραφος εφτά (7) η οποία προβλέπει ….
«7. Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διενεργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δηµόσιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορο- λογουµένου. Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αµοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της διάταξης της πα- ρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α..»
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω παράγραφο αφορά και τις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ προς τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά, δημιουργείται το εξής ζήτημα. Ο ΛΑΓΗΕ με εντολές πληρωμής, στην παρούσα χρονική περίοδο, καταβάλλει στους παραγωγούς την εξόφληση της παραγωγής του Φεβρουάριου 2015, με βάση την παραπάνω διάταξη η τράπεζα υποχρεούται να παρακρατήσει και να αποδώσει τον ΦΠΑ από το συγκεκριμένο τιμολόγιο το οποίο εξοφλείται. Με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (μηνιαίες και τριμηνιαίες) οι παραγωγοί από φωτοβολταϊκά έχουν ήδη καταβάλλει τον αναλογούντα ΦΠΑ για το τιμολόγιο του μήνα Φεβρουαρίου, οπότε θεωρούμε αδιανόητο να παρακρατηθεί ο ΦΠΑ εις διπλούν.
Παρακαλούμε, άμεσα, να προβλεφθεί με διευκρινιστική εγκύκλιο προς τα τραπεζικά ιδρύματα ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεικνύεται από τους παραγωγούς φωτοβολταϊκων η καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ για κάθε εξοφλητέο τιμολόγιο από τον ΛΑΓΗΕ ώστε να μην παρακρατείται εις διπλούν ο συγκεκριμένος φόρος.
Καταλήγοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, σε καμία περίπτωση δεν επικαλούμαστε τις δεδομένες δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες για να λάβουμε την οποιαδήποτε ευνοϊκή μεταχείριση.
Είναι αποδεδειγμένη η στάση των παραγωγών από φωτοβολταϊκά, οι οποίοι παρ’ όλες τις οικονομικές επιβαρύνσεις τις οποίες έχουν υποστεί και παρότι βρίσκονται απλήρωτοι για 4 μήνες, τροφοδοτούν κάθε μέρα με ηλεκτρική ενέργεια την χώρα.
Είμαστε διατεθειμένοι να “βάλουμε” πλάτη για να ξεπεράσει η χώρας μας τις αντίξοες συνθήκες με την εξής όμως προϋπόθεση…
Θα πρέπει να παραμείνουμε επιχειρηματικά ζωντανοί.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της,
Ένωσης Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας”

Απάντηση