Υποχρεωτικά από το 2016 θερμιδομετρητές στα διαμερίσματα

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα πρέπει όλες οι πολυκατοικίες να εξοπλιστούν με θερμιδομετρητές που θα μετράνε τη θερμότητα, είτε για θέρμανση είτε για ζεστό νερό, στα διαμερίσματα που έχουν κεντρική θέρμανση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κεντρική θέρμανση, τότε η μέτρηση θα γίνεται σε κάθε θερμαντικό σώμα, χωριστά, ακόμα και σε πολύ παλιό καλοριφέρ.

Τα ανωτέρω περιλαμβάνεται σε διάταξη του σχεδίου νόμου με θέμα “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε στις 30 Οκτωβρίου στη Βουλή και βρίσκεται σε επεξεργασία στις επιτροπές.

Απάντηση