Το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δεκτή έκανε την προσφυγή της Αλουμίνιον της Ελλάδος το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, με απόφασή του που ανακοινώθηκε σήμερα, ακύρωσε την από 13.07.2011 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε κριθεί ως κρατική ενίσχυση η τιμολόγηση ρεύματος από τη ΔΕΗ προς την ΑτΕ κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2007 –Μαρτίου 2008. Την σχετική προσφυγή είχε κάνει η ΔΕΗ. Σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, το καταβληθέν από την ΑτΕ στη ΔΕΗ ποσό των €17,4εκ. πλέον τόκων, σύνολο €21,3εκ.,θα επιστραφεί στην ΑτΕ και θα υπολογιστεί ανάλογα στις οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα του Ομίλου.

Απάντηση