Τελεσίγραφο για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων

Την πλήρη συμμόρφωσή τους, με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την νομοθεσία της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (οδηγία 2010/31/ΕΕ) ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ελλάδα και τη Μάλτα.

Η οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα και η Μάλτα, όπως υποστηρίζει η Κομισιόν, δεν έχει μεταφέρει πλήρως τις διατάξεις της Ε.Ε. στο εθνικό της δίκαιο. Έτσι η Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη προς εκείνη που είχε αποστείλει τον Ιανουάριο, υπενθυμίζοντάς της ότι όφειλε να μεταφέρει πλήρως την οδηγία.

Επίσης, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα καλώντας την να κοινοποιήσει στην Επιτροπή όλα τα αναγκαία εφαρμοστικά μέτρα. Αν η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τη νομική της υποχρέωση εντός δυο μηνών κινδυνεύει να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της Ε.Ε. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Ακόμα η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι, από το 2021, όλα τα νέα κτήρια θα είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Απάντηση