Συνεργασία ΕΣΕΕ & Enterprise Greece για την προώθηση των εξαγωγών

Υπεγράφη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και του Οργανισμού Enterprise Greece από τους προέδρους των δύο φορέων κ.κ. Βασίλη Κορκίδη και Χρήστο Στάικο.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην καλύτερη δυνατή προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και στην εν γένει ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα της Μμε ελληνικής επιχείρησης. Ο Enterprise Greece, από την άλλη πλευρά, ως ο αρμόδιος φορέας από πλευράς ελληνικού κράτους για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, έχει ως στόχο να προβάλλει τη χώρα ως σημαντικό στρατηγικό εταίρο παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο αυτό, με το συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας, οι δύο φορείς αποσκοπούν στη δημιουργία δεσμών και στην υλοποίηση δράσεων, με στόχο την αύξηση των συνεργειών και της προστιθέμενης αξίας και τη διοχέτευση τεχνογνωσίας και επιστημονικής εξειδίκευσης στους τομείς της προσέλκυσης επενδύσεων και της προώθησης των εξαγωγών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών οι εδώ συμβαλλόμενοι φορείς θα προβούν:

-Στην ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την από κοινού αναγνώριση πεδίων συνεργασίας.
-Στην ανταλλαγή πληροφοριών για το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τον τριτογενή τομέα γενικότερα, και στην διασφάλιση ότι οι σχετικές πληροφορίες θα κοινοποιούνται στα μέλη εκάστου των συμβαλλομένων ή στους εξαγωγείς, προκειμένου να υπάρχει ενημέρωσή τους τόσο ως προς θέματα εξαγωγών όσο ως προς τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν τον χώρο του ελληνικού εμπορίου.
-Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με άλλες χώρες.
-Στην ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με τα μηνύματα που λαμβάνουν από εξαγωγείς σχετικά με την δραστηριοποίησή τους σε άλλες χώρες.
-Στην ανταλλαγή πληροφοριών για νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τις εξαγωγές.
-Στη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων σχετικών με τη διευκόλυνση των εξαγωγών.
-Στην ανταλλαγή δημοσιεύσεων, περιοδικών, περιοδικών εκδόσεων, και μελέτες που σχετίζονται με τις εξαγωγές καθώς και τις πολιτικές και τους κανονισμούς που τις διέπουν.
-Στην συνεργασία για τη διευκόλυνση υφιστάμενων και ενδιαφερομένων εξαγωγέων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην υλοποίηση των εξαγωγικών τους σχεδίων ή που ζητούν περαιτέρω πληροφόρηση για τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.
-Στην ανταλλαγή εμπειριών, με επιφύλαξη της διαθεσιμότητας πόρων, τα μέρη δύνανται να διαβουλεύονται μεταξύ τους περιοδικά, και μέσω απευθείας συναντήσεων, σε ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου συνεργασίας. Τα μέρη θα υποστηρίζουν και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφοριών, ευκαιριών κατάρτισης, εργαστηρίων, σεμιναρίων, επισκέψεων μελέτης, κλαδικών μελετών και αποστολών μεταξύ τους.

Τόσο η ΕΣΕΕ όσο και ο Enterprise Greece μοιράζονται την αντίληψη ότι για την επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας χρειάζονται συντονισμένες ενέργειες και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς. Αμφότεροι οι φορείς, έχουν αναλάβει να εργαστούν από κοινού για την προώθηση αυτού του σκοπού, δημιουργώντας διαύλους άμεσης και σταθερής επικοινωνίας μεταξύ τους και κοινών δράσεων για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των συμπεφωνημένων στόχων.

Πηγή: eea.gr

Απάντηση