Στις 28 Μαΐου η Τακτική Γενική Συνέλευση της ALUMIL

Στις 28 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, θα λάβει χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση της ALUMIL. Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2014, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ., Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών.
Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2014.
Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2014 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2015.
Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση.
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 – 31.12.2015.
Σε περίπτωση μη απαρτίας και ματαιώσεως της συνεδριάσεως για τον λόγο αυτόν, η επαναληπτική θα διεξαχθεί την 8 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00΄ στον ίδιο τόπο, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του νόμου 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Ν. 3884/2010.

Απάντηση