Στις 18 Φεβρουαρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛ για τη Συγχώνευση με τη Viohalco

Έκτακτη γενική συνέλευση, με κύριο θέμα της απορρόφηση από τη Viohalco των ελληνικών εταιριών ΕΛΒΑΛ, Διατούρ, Alcomet και της λουξεμβουργιανής Eufina, συγκαλεί η ΕΛΒΑΛ την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 09.30 στο ξενοδοχείο President, Λεωφόρος Κηφισίας 43, στην Αθήνα.
Ειδικότερα, τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης αφορούν:
1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 07/12/2015 Κοινού Σχεδίου Σύμβασης Διασυνοριακής Συγχώνευσης και της από 18/12/2015 τροποποίησης του όρου 5.4.2 αυτού αναφορικά με τη Διασυνοριακή Συγχώνευση με απορρόφηση των ελληνικών εταιριών «ΕΛΒΑΛ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.», «ΔΙΑΤΟΥΡ Διαχειριστική και Τουριστική Α.Ε.» και «Alcomet Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» καθώς και της λουξεμβουργιανής εταιρίας με την επωνυμία «Eufina S.A.» από τη βελγική «Viohalco SA», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 3777/2009 και το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης του κοινού εμπειρογνώμονα, Βελγικής Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία «Bvba De Mol, Meuldermans & Partners – Bedrijfsrevisoren» για τη Διασυνοριακή Συγχώνευση που καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 3777/2009, το άρθρο 772/9,§1 του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και το άρθρο 266 (1) του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρίες.
2. Έγκριση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση των ελληνικών εταιριών «ΕΛΒΑΛ Εταιρία Συμμετοχών Α.Ε.», «ΔΙΑΤΟΥΡ Διαχειριστική και Τουριστική Α.Ε.» και «Alcomet Α.Ε. Ανώνυμος Εταιρία Χαλκού και Αλουμινίου» καθώς και της λουξεμβουργιανής εταιρίας με την επωνυμία «Eufina S.A.» από τη βελγική «Viohalco SA», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3777/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, των άρθρων 772/1 και επόμενα του Βελγικού Κώδικα Εταιριών και των άρθρων 261 έως 276 του από 10 Αυγούστου 1915 νόμου του Λουξεμβούργου, ως έχει τροποποιηθεί, αναφορικά με τις εμπορικές εταιρείες.
3. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

Απάντηση