Σημαντική Αύξηση στα Κέρδη της Σωληνουργείας Κορίνθου

Σημαντική ενίσχυση παρουσίασαν τα καθαρά κέρδη της εταιρείας Σωληνουργείας Κορίνθου το πρώτο εξάμηνο του 2015. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ανήλθαν σε 6,5 εκατ. ευρώ (κέρδη ανά μετοχή 0,0526 ευρώ) έναντι ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,1 εκατ. ευρώ (ζημιές ανά μετοχή 0,0328 ευρώ) το πρώτο εξάμηνο του 2014.
Παράλληλα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σωληνουργεία Κορίνθου ανήλθε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 σε 146,7 εκ. ευρώ έναντι 84,2 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014, αυξημένος κατά 74,2%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σημαντικά και διαμορφώθηκαν σε 41,0 εκ. ευρώ από 6,5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατέγραψαν επίσης άνοδο διαμορφούμενα στο επίπεδο των 13,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκε σε 178,2 εκατ. ευρώ έναντι 107,7 εκατ. ευρώ της 31/12/2014, κυρίως λόγω της υλοποίησης της νέας μονάδας κατασκευής σωλήνων μεγάλης διαμέτρου, καθώς και των αυξημένων αναγκών σε κεφάλαια κίνησης από τις μεγάλες παραγγελίες τις οποίες ανέλαβε η εταιρεία στα τέλη του 2014. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν την 30/06/2015 σε 151,7 εκατ. ευρώ.
Τα έργα που αναλήφθηκαν στο εξωτερικό από τον Όμιλο Σωληνουργεία Κορίνθου κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014, καθώς και έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία που εκτελούνται κατά τη διάρκεια του 2015, καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.
“Το 2015 εξελίσσεται ικανοποιητικά και η τάση αυτή αναμένεται να διατηρηθεί και για το υπόλοιπο του έτους. Το ασθενέστερο ευρώ, το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών του Ομίλου, αλλά και οι επενδύσεις που ολοκληρώνει η Σωληνουργεία Κορίνθου, όπως η μονάδα παραγωγής σωλήνων με τη μέθοδο LSAW, η μονάδα παραγωγής σωλήνων 24 μέτρων και η αναβάθμιση των μονάδων εσωτερικής και εξωτερικής επένδυσης σωλήνων, ενισχύουν τις θετικές προοπτικές του 2015. Στον αντίποδα, η διολίσθηση της τιμής του πετρελαίου καθιστά την εξόρυξή του μη συμφέρουσα και συνεπώς ενδέχεται να μειώσει τη ζήτηση για ενεργειακά έργα.
Μεσοπρόθεσμος στρατηγικός στόχος του Ομίλου παραμένει η συμμετοχή του στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής και η διείσδυση σε νέες γεωγραφικές αγορές, όπως Βόρεια Αμερική, η Μεσόγειος, ο Κόλπος του Μεξικού, η Δυτική και Ανατολική Αφρική, η Βόρεια Θάλασσα και η Μέση Ανατολή, όπου εκτιμάται ότι θα συντελεστεί και η μεγαλύτερη ανάπτυξη”, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Απάντηση