Σε Συγκρότηση Οµάδας Έργου για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» Προχωρά το ΥΠΕΝ

Οµάδα Έργου συστήνει το ΥΠΕΝ με αντικείμενο τον συντονισµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και των υποστηρικτικών αυτού ενεργειών, καθώς και την υλοποίηση των υποστηρικτικών ενεργειών.
Έργο της Οµάδας είναι να:
• Κοινοποιεί στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ το ετήσιο πρόγραµµα ενεργειών, για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 5 του Ν. 3614/2007 καθώς και εξαµηνιαίες εκθέσεις ποιοτικής ανάλυσης της προόδου που επιτεύχθηκε.
• Προβαίνει στην αναγκαία εξειδίκευση των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ.
• Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.
• Παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηµατοοικονοµική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιηµένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους και εισηγείται στην ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ προτάσεις αναθεώρησής τους.
• Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται από την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ για την υποβολή των ετήσιων και τελικών εκθέσεων εκτέλεσης, την προετοιµασία της ετήσιας εξέτασης του ΕΠΑΝ ΙΙ, την προετοιµασία της Επιτροπής Παρακολούθησης κλπ. (αντίστοιχα και για τα Π.Ε.Π. των περιφερειών µεταβατικής στήριξης). • Συνεργάζεται µε την Εθνική Αρχή Συντονισµού, την καθ΄ ύλην αρµόδια υπηρεσία συντονισµού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
• Μεριµνά για εξειδίκευση όπου απαιτείται των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρµοδιοτήτων διαχείρισης που του έχουν εκχωρηθεί σε συµφωνία µε την ΕΥ∆ ΕΠΑΝΕΚ και την Εθνική Αρχή Συντονισµού.
• Μεριµνά για την συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και Συντονισµού σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στον Oδηγό Υποβολής Προτάσεων του Προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.
• Μεριµνά για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, εφαρµόζοντας τα εγκεκριµένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια ένταξης µε την υποστήριξη του KAΠΕ και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων.
• Μεριµνά για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Π.Ε.Π. των πέντε περιφερειών µετάβασης µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διατύπωσης γνώµης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης συµφώνου αποδοχής των όρων ένταξης. Μεριµνά για την έκδοση 3 τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής και τη δηµοσιοποίηση των σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του ΚΑΠΕ.
• Μεριµνά για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΥΠΑΣΥ∆ (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά) σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί το ΚΑΠΕ αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη.

Απάντηση