Πώς θα μοιραστεί το νέο ΕΣΠΑ

Από το φθινόπωρο αναμένονται οι προκηρύξεις νέων δράσεων κοινοτικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020. Ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε πως απέστειλε στην Ευρ. Επιτροπή προς έγκριση τα Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ο προϋπολογισμός όλων των Προγραμμάτων ανέρχεται σε περίπου 19,89 δισ. Ενωσιακής Συνδρομής ή 24,79 δισ. εκτιμώμενης συνολικής δημόσιας δαπάνης.

Αναλυτικά τα προγράμματα έχουν ως εξής:

• «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προϋπολογισμού 3.646.378.290 ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, με αιχμή την καινοτομία.

• «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 3.550.487.733 συν 783.429.680 ευρώ που εκχωρούνται στις Περιφέρειες. Στόχος η ολοκλήρωση βασικών υποδομών, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος Μεταφορών και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

• «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», προϋπολογισμού 1.933.409.509 ευρώ συν 171.517.029 ευρώ που αφορά στην Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

• «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» προϋπολογισμού 377.228.417 ευρώ. Στόχος μία Διοίκηση συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα.

• «Τεχνική Βοήθεια» προϋπολογισμού 317.612.063 ευρώ. Στοχεύει στην υποστήριξη της λειτουργίας και της εφαρμογής όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

• «Αγροτική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 4.223.960.793 ευρώ. Στόχος η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου και ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα.

• «Αλιεία και Θάλασσα» προϋπολογισμού 388.777.914 ευρώ. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα για κάθε Περιφέρεια, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 5.278.614.122 ευρώ (περιλαμβάνονται οι εκχωρήσεις που αναφέρονται παραπάνω). Οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν το 35% του νέου ΕΣΠΑ.

Απάντηση