Πρεμιέρα στη Βουλή για το νομοσχέδιο της ενεργειακής απόδοσης

Ξεκινά τη Πέμπτη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.
Πρόκειται για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, που προβλέπει πως τα κράτη – μέλη θα πρέπει να ικανοποιήσουν σαφείς στόχους εξοικονόμησης μέσω μέτρων ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε νοικοκυριά, κτίρια, βιομηχανίες μέσα μεταφοράς, από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Δεν έχουν περάσει παρά τέσσερις μήνες από τον Ιούνιο, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παραπέμψει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς δεν έχει μέχρι σήμερα ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις προβλέψεις της συγκεκριμένης οδηγίας. Μάλιστα η Ελλάδα απειλούνταν με ημερήσιο πρόστιμο μέχρι και… 29.145,60 ευρώ για κάθε ημέρα που δεν προχωρούσε στη σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Το σχέδιο νόμου που είχε θέσει σε διαβούλευση ο Π. Λαφαζάνης, θεσπίζει ένα εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης και ετήσιων επιδόσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ταυτόχρονα, καθορίζονται μέτρα για την επίτευξη και την παρακολούθηση του στόχου μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ). Τέλος, καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων σε επιχειρήσεις από ειδικευμένους ελεγκτές, ενώ ενισχύεται η αγορά των εταιρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, γνωστών ως ESCO’s.
Αθροιστικά από την ημέρα που τέθηκε σε διαβούλευση έως σήμερα, έχουν υποβληθεί συνολικά 47 σχόλια, εκ των οποίων τα περισσότερα (16), αφορούν στην καθιέρωση συστήματος ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές (το άρθρο 9).
Ιδού, τα 18 κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου :
-Θεσπίζει ένα εθνικό ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για τελική κατανάλωση ενέργειας έως 18,4 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ), μέχρι το 2020 (άρθρο 3).
-Εκπονεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης ανά τριετία (άρθρο 4).
-Εκπονεί μια μακροχρόνια στρατηγική προκειμένου να ενεργοποιηθούν επενδυσεις για την ανακαίνιση του κτιριακού τομέα (άρθρο 5).
-Καθιστά υποχρεωτική την ενεργειακή ανακαίνιση του 3% της επιφάνειας των ιδιόκτητων δημοσίων κτιρίων με ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 τμ (άρθρο 6).
-Οι Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας απαιτείται να εκπονούν σχεδία δράσης για την ανακαίνιση των κτιρίων τους, να καθιερώνουν συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και εφόσον είναι οικονομικά εφικτό να υλοποιούν τα μέτρα που προτείνονται στα σχέδια δράσης (άρθρο 6).
-Οι φορείς του Δημοσίου πρέπει να αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονομική αποδοτικότητα (άρθρο 7).
-Τα κτίρια που αγοράζονται ή μισθώνονται από το Δημόσιο πρέπει να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας “Γ” (άρθρο 7).
-Αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθιερώνεται καθεστώς επιβολής προς τους διανομείς ενέργειας ή και εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας για την επίτευξη στόχου εξοικονόμησης ενέργειας έως το 2020 (άρθρο 8).
-Ο στόχος αφορά σε ετήσιες νέες εξοικονομήσεις και ισούται με 1,5% των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανομέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, του μέσου όρου των ετών 2010, 2011, 2012. Τα καθεστώτα επιβολής μπορούν να συνδυασθούν με εναλλακτικά μέτρα πολιτικής (άρθρο 8).
-Καθιερώνεται σύστημα ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους ενεργειακούς ελεγκτές (άρθρο 9).
-Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για τις μη μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκτός εάν εφαρμόζουν σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης (άρθρο 9).
-Υποχρεωτική διάθεση από τους παρόχους ατομικών μετρητών και ευφυών συστημάτων μέτρησης της ενέργειας (άρθρο 10).
-Υποχρέωση για παροχή πληροφοριών τιμολόγησης βασιζόμενων στην πραγματική κατανάλωση (άρθρο 11)
-Πακέτο μέτρων για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδομών τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης, συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και χρήση θέρμανσης και ψύξης από απορριπτόμενη θερμότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υποχρέωση διενέργειας ανάλυσης κόστους-οφέλους σε περιπτώσεις συγκεκριμένων δράσεων, όπως σχεδιασμός νέων θερμικών εγκαταστάσεων ή ουσιαστικών ανακαινίσεων υφισταμένων (άρθρο 14).
-Προωθείται η αγορά παροχής ενεργειακών υπηρεσιών γνωστές ως ESCO’s (άρθρο 18).
-Δημιουργείται ένα ειδικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηματοδότηση μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20).
-Προσωρινά μέχρι τη σύσταση του Ταμείου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Πράσινο Ταμείο ως ταμείο χρηματοδότησης έργων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 20).
-Εκπονείται σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας (άρθρο 27).

Απάντηση