Πλησιάζουν τις 1000 οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για φωτοβολταϊκά net metering

Εντυπωσιασμένοι δηλώνουν παράγοντες του ΔΕΔΔΗΕ από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από καταναλωτές για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής και του συμψηφισμού (net metering).
Το ενδιαφέρον που προέρχεται τόσο από επιχειρήσεις όσο και από οικιακούς καταναλωτές, εκδηλώνεται με τηλεφωνήματα και ερωτήσεις προς τις υπηρεσίες του Διαχειριστή, αλλά και με κατάθεση αιτήσεων οι οποίες πλησιάζουν τις 1000, μόλις ενάμιση μήνα από τη στιγμή που ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε να παραλαμβάνει.
Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του energypress οι αιτούντες είναι κυρίως επιχειρήσεις (και όχι οικιακοί καταναλωτές) που έχουν υποβάλλει σχέδια με αρκετά μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ από 25 έως 50 KW. Πρόκειται συνήθως για επιχειρήσεις που καταναλώνουν πολύ ρεύμα, όπως ξενοδοχεία, φούρνοι κ.λπ.
Σε αυτή την πρώτη φάση ο ΔΕΔΔΗΕ υποδέχεται μόνο αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης και για μέγιστη ισχύ φωτοβολταϊκού συστήματος μέχρι 20 κιλοβάτ (kWp) ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης (σε kVA), εφόσον το τελευταίο μέγεθος υπερβαίνει τα 20 κιλοβάτ. Αυτό οδηγεί στο ανώτατο όριο των100 kWp στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά, 50 kWp στην Κρήτη και 20 kWp στα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Ειδικά στην Πελοπόννησο και στο τμήμα της Εύβοιας νοτίως του Αλιβερίου, καθώς και στα νησιά Άνδρο και Τήνο, η μέγιστη ισχύς συστήματος περιορίζεται επί του παρόντος στα 20 κιλοβάτ.
Επίσης, ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με σκοπούς κοινωφελείς ή δημοσίου συμφέροντος σκοπούς, η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να φτάνει και τα 100 κιλοβάτ, ενώ σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, η ισχύς των φωτοβολταϊκών αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 κιλοβάτ.
Αργότερα ο ΔΕΔΔΗΕ θα αρχίσει να δέχεται αιτήματα σύνδεσης από καταναλωτές που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, μετά την επίλυση των πλέον σύνθετων τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις συνδέσεις αυτές.
Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς των φωτοβολταϊκών, το ενδιαφέρον για το net metering δεν σηματοδοτεί σε καμία περίπτωση φαινόμενα αντίστοιχα με εκείνα που είχαν παρατηρηθεί στη «χρυσή περίοδο» του κλάδου ή, κατ΄ άλλους, την περίοδο της «φούσκας» των φωτοβολταϊκών. Ωστόσο πρόκειται για μια τάση που δίνει ελπίδα και προοπτική στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο, είτε ως προμηθευτές εξοπλισμού είτε ως εγκαταστάτες.
Το κατάλληλο φωτοβολταϊκό
Είναι γνωστό ότι με τη μέθοδο του net metering, σε περίπτωση που παράγουμε μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας απ’ αυτή που καταναλώνουμε, σε ετήσια βάση, η ΔΕΗ δεν μας καλύπτει τη διαφορά και το επιπλέον ρεύμα «χαρίζεται» στο σύστημα. Είναι προφανές λοιπόν, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, ότι πλέον απαιτείται αναλυτική μελέτη για να εγκαταστήσει κανείς το σωστό φωτοβολταϊκό, έτσι ώστε, αφενός να παράγει την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται και αφετέρου να μειώσει, όσο είναι δυνατόν, το κόστος εγκατάστασης αποφεύγοντας την άσκοπη εγκατάσταση συστημάτων υψηλής ισχύος.
Σύντομα μάλιστα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου: «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED, θα είναι διαθέσιμο ένα διαδικτυακό «εργαλείο» βελτιστοποίησης Φ/Β εγκαταστάσεων με συμψηφισμό ενέργειας. Σύμφωνα με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ, Γρηγόρη Παπαγιάννη «το εργαλείο αυτό θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, με την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος Ιουνίου και μπορεί να προτείνει στους ενδιαφερόμενους μια βέλτιστη εγκατεστημένη ισχύ για δεδομένη κατανάλωση, στη βάση οικονομικών δεικτών. Το λογισμικό αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για τη διαμόρφωση πολιτικών συμψηφισμού, μεταβάλλοντας τις σημαντικότερες παραμέτρους που καθορίζουν την κάθε πολιτική».
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, για την Ελλάδα η ελκυστικότητα της επένδυσης εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το ύψος της κατανάλωσης, το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και φυσικά το κόστος εγκατάστασης. Θεωρώντας ένα κόστος εγκατάστασης στα 1400€/kWp, συντελεστή ιδιοκατανάλωσης 30% και μια τυπική οικιακή κατανάλωση 2200kWh/τετράμηνο, μαζί με άλλες παραδοχές, το βέλτιστο μέγεθος της Φ/Β εγκατάστασης για οικιακούς καταναλωτές υπολογίζεται στα 3 kWp, με τυπικούς χρόνους αποπληρωμής μεταξύ 6 και 9 χρόνια.
Χρήσιμες πληροφορίες
Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση του και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
Η κατάθεση αίτησης προκειμένου για εγκαταστάσεις κατανάλωσης που συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης, υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ. Σε ένα μήνα η αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ, προχωρά στην έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον αιτούντα. Η προσφορά περιλαμβάνει την περιγραφή των έργων και εργασιών που θα εκτελέσει ο ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση και την συνολική σχετική δαπάνη, καθώς και τις εργασίες και ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο ενδιαφερόμενος για την υλοποίηση της σύνδεσης. Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση για την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης στο γραφείο περιοχής, προσκομίζοντας τα πρόσθετα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Τα κόστος της σύνδεσης για ισχύ συστήματος μέχρι 55 κιλοβάτ θα κοστίζει 300 ευρώ, εφόσον δεν απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή κατανάλωσης. Διαφορετικά η σύνδεση θα κοστίζει 370 ευρώ προκειμένου για μονοφασικές παροχές ή 390 ευρώ για τριφασικές παροχές. Για ισχύ συστήματος άνω των 55 κιλοβάτ και μέχρι 100 κιλοβάτ, η σύνδεση θα κοστίζει 450 ευρώ. Στα κόστη αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση.

Απάντηση