Πιστοποιημένη ασφάλεια – Υψηλές επιδόσεις συστήματος

Είναι γεγονός ότι στην Ελληνική αγορά, λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης πάνω από μια εικοσαετία βιομηχανικής και εμπορικής παρουσίας της Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ, το όνομα «Knauf» και το προϊόν γυψοσανίδα έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση ιδιοκτητών, χρηστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών και τεχνικών. Η μακρά περίοδος ύφεσης στην οποία βρίσκεται ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μας, αυξάνει τον πειρασμό σε καιροσκόπους της αγοράς να προσφεύγουν σε εισαγωγές «φθηνών» προϊόντων που δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές αντίστοιχες της χρήσης. Παράλληλα ο συνδυασμός προϊόντων και εξαρτημάτων από διάφορες πηγές που δεν έχει τεκμηριωθεί ως προς τις επιδόσεις του σε ηχομόνωση, πυροπροστασία, ασφάλεια και υγεία είναι επισφαλείς ιδιαίτερα όταν απευθύνεται σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν την ευχέρεια ελέγχου. Ακόμα κι αν γυψοσανίδες, μεμονωμένα προφίλ ή εξαρτήματα παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN και φέρουν τη σήμανση CE, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτόματα διασφαλίζονται οι ιδιότητες σχεδιασμού ενός συστήματος τοιχοποιίας ή οροφής ξηράς δόμησης. Τα πρότυπα αυτά, απλά προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας που θα πρέπει να πληρούν τα επιμέρους υλικά. Για παράδειγμα, έχει σημασία το βάρος της γυψοσανίδας ανά τετραγωνικό μέτρο σε ότι αφορά την ισχύ των πιστοποιητικών πυροπροστασίας και ηχομόνωσης Knauf. Διάφορες εισαγωγές γυψοσανίδας, ακόμα και του ομίλου Knauf από τη Βουλγαρία, έχουν χαμηλότερο από το απαιτούμενο βάρος! Η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ, για τις γυψοσανίδες που παράγει στο εργοστάσιό της στην Ελλάδα, υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 520:2005, ακολουθώντας εκ παραλλήλου και το αυστηρότερο Γερμανικό πρότυπο παραγωγής DIN 18180:2007-01. Έτσι μόνον διασφαλίζεται η ισχύς όλων των πιστοποιητικών ηχομόνωσης και πυροπροστασίας των συστημάτων που προωθούμε στην Ελληνική αγορά. Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας και στα θέματα των ελέγχων και πιστοποιήσεων σε σχέση με τους ισχύοντες, εθνικούς κανονισμούς αντισεισμικού σχεδιασμού. Ειδικά στις οροφές, όπου μία πιθανή κατάρρευση εξαιτίας αυτοσχέδιων αναρτήσεων, συνδέσμων και μέσων στερέωσης των γυψοσανίδων μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραυματισμό. Τα μεταλλικά προφίλ και εξαρτήματα που παράγει η Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ στην Ελλάδα υπερκαλύπτουν τα αντίστοιχα φορτία σχεδιασμού που προβλέπει το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13944 και το αντίστοιχο Γερμανικό DIN 18168-2 ακόμη και σε δυναμικές καταπονήσεις, π.χ. στην περίπτωση ενός σεισμού ή υποπίεσης αέρα. Αυτό για μία χώρα υψηλής σεισμικής δράσης όπως η Ελλάδα δεν αποτελεί επιλογή, αλλά επιβεβλημένη ανάγκη για την προστασία της ζωής και της ακίνητης περιουσίας. Στην Knauf Γυψοποιία ΑΒΕΕ στην Ελλάδα, γνωρίζουν για τις ικανότητες των δικών τους συστημάτων και μπορούν να τις τεκμηριώσουν. Γι’αυτό και μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι τα συστήματά τους κρατούν τις υποσχέσεις τους.

Απάντηση