Παρακράτηση δασμού στις εισαγωγές προφίλ αλουμινίου από Τουρκία

H Τουρκία εξάγει προφίλ αλουμινίου στην ΕΕ χωρίς δασμούς ως συνδεδεμμένο μέλος, ενώ ταυτόχρονα δεν πληρώνει δασμό 3% και 6% για την πρώτη ύλη (ανάλογα με τη μορφή της) που χρησιμοποιεί και η οποία προέρχεται από τρίτες χώρες.

Πρόσφαταμετά από «πληροφορία ρίσκου» που εξέδωσε η ΕΕ σχετικά με τις εισαγωγές προφίλ αλουμινίου από την Τουρκία και πιστοποιητικό κυκλοφορίας Α.TR, το Υπουργείο Οικονομικών προέβει σε λήψη μέτρων και ειδικότερα:

• κατά την εισαγωγή των προφίλ όλα τα συνοδευτικά πιστοποιητικά αποστέλλονται στις αρχές της Τουρκίας για εκ των υστέρων έλεγχο λόγω βάσιμων αμφιβολιών και
• παράλληλα απαιτείται από τον εισαγωγέα εγγύηση (χρηματική κατάθεση στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) ισόποση της τελωνειακής οφειλής ( δηλαδή του δασμού 7,5%).

Ο σκοπός της παρακράτησης του δασμού είναι η εξασφάλιση είσπραξης της τελωνειακής οφειλής στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι το πιστοποιητικό είναι πλαστό ή άκυρο.

Η παραπάνω διαδιακασία εφαρμόζεται και σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι σήμερα έχουν ήδη γίνει παρακρατήσεις του δασμού.

Απάντηση