Ο όμιλος Μυτιληναίου στηρίζει οικονομία και περιβαλλοντική προστασία

«Συνεχής Υπεύθυνη Ανάπτυξη» είναι οι τρεις λέξεις με τις οποίες ο όμιλος Μυτιληναίος περιγράφει τους υψηλούς στόχους της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του, μέσα από τις ορθές πρακτικές που εφαρμόζει και τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις του, οι οποίες εγγυώνται τη διασφάλιση της οικονομικής, της κοινωνικής και της περιβαλλοντικής σταθερότητας. Υπογραμμίζοντας την «πολυεπίπεδη κρίση που υφίσταται η χώρα μας», καταθέτει τη δέσμευσή του να τη στηρίξει «τώρα που η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ».

Ο 7ος Κοινωνικός Απολογισμός του ομίλου Μυτιληναίος για το 2014, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, επικεντρώνεται στα θέματα βιωσιμότητας, στα οποία αφενός στοχεύουν οι στρατηγικοί στόχοι του, αφετέρου δημιουργούν κοινή αξία τόσο για τον όμιλο όσο και για τους μετόχους, για τα ενδιαφερόμενα μέρη και για την κοινωνία. Η έκδοσή του ακολουθεί τα αυστηρά διεθνή πρότυπα με τις νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες G4 In accordance – Core της διεθνούς πρωτοβουλίας GRI. Πληροί τα κριτήρια της Εκθεσης Προόδου –Advanced level– του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ, τις Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή της υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, όπως και τις θεμελιώδεις Αρχές του διεθνούς προτύπου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000.

Η επιτυχημένη στρατηγική του ομίλου αντικατοπτρίζεται τόσο στην υψηλή οικονομική επίδοση του 2014 όσο και στη διατήρηση των 25.000 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, η συνολική απασχόληση σημείωσε αύξηση κατά 6,7%. Επιπλέον έλαβε χώρα και η έναρξη του Προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη», με την έμμισθη απασχόληση 11 νέων μηχανικών στην Αλουμίνιον Ελλάδος, κάτι που ενίσχυσε όχι μόνο την απασχόληση αλλά και την κοινωνική συνοχή. Ενισχύθηκαν επίσης οι διαδικασίες του Κοινωνικού Διάλογου σε θέματα βιωσιμότητας, ώστε να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση και ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών του ομίλου. Σημαντική βελτίωση παρουσίασε και ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων των εργαζομένων στον όμιλο, ο οποίος μειώθηκε κατά 35%.

Για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής του, ο όμιλος επένδυσε περισσότερα από 9 εκατ. ευρώ, ενώ επέτυχε μείωση της ποσότητας των συνολικών αποβλήτων του ομίλου κατά 12,6%. Για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς και δωροδοκίας ο όμιλος συμμετέχει στην «Πρόσκληση σε δράση», μια πρωτοβουλία του UNGC.

Σημαντικό χαρακτηριστικό του Κοινωνικού Απολογισμού 2014 είναι η έμφαση που δόθηκε στη διαδικασία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν να είναι επιτυχής η περιγραφή των επιδράσεων και των ορίων τους σε επίπεδο θυγατρικών εταιρειών του ομίλου και μάλιστα σε συνδυασμό με τις προσδοκίες που έχουν καταθέσει οι βασικές ομάδες των ενδιαφερομένων μερών του. Μια επιτυχία που επιβεβαιώθηκε και από τον ίδιο τον οργανισμό GRI, μέσω της υπηρεσίας του Materiality Disclosure Service.

Ευοίωνη και η διαβεβαίωση ότι «στόχος και υπόσχεση του ομίλου Μυτιληναίος τη δύσκολη και αβέβαιη αυτή περίοδο είναι να συνεχίσει να αποτελεί κινητήριο δύναμη και μοχλό ανάπτυξης και προόδου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Απάντηση