Ο ΣΠΕΦ απέστειλε 2 επιστολές για την επέκταση των συμβάσεων &τη διασφάλιση των πληρωμών προς τους αρμόδιους φορείς

Επιστολές προς τον ΑΔΜΗΕ, το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ και το ΛΑΓΗΕ, απέστειλε ο ΣΠΕΦ, με θέμα αφενός το μηχανισμό διασφάλισης εσόδων ΑΠΕ από την Προμήθεια και αφετέρου το θέμα της αυτοδίκαιης επέκτασης των συμβάσεων για τα έργα που λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια.

Σχετικά με το θέμα της διασφάλισης εσόδων, ο ΣΠΕΦ σημειώνει: «Όπως γνωρίζουμε ο ΑΔΜΗΕ είναι επιφορτισμένος με την είσπραξη του αναλογούντος ΕΤΜΕΑΡ για την ενέργεια που απορροφήθηκε από την Προμήθεια και εν συνεχεία για την απόδοση του στον ΛΑΓΗΕ και τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ. Επίσης είναι υπεύθυνος για την είσπραξη πάλι από την Προμήθεια των Αποκλίσεων αλλά και της προκύπτουσας οικονομικής διαφοράς μεταξύ του floor του ΜΜΚΣΘΜ και του αλγεβρικού αθροίσματος των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ και Αποκλίσεων βάσει ΟΤΣ και ΟΤΑ αντίστοιχα.

Τα ποσά αυτά υπέρ ΑΠΕ ύψους 1,1 δις ευρώ ετησίως συγκροτούν περί τα 2/3 των ποσών που απαιτούνται για την ετήσια αποζημίωση τους, οπότε η διασφάλιση και απρόσκοπτη είσπραξη τους από την εταιρεία σας είναι εξόχως σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία τους. Ενόψει μάλιστα και του εκ νέου ανοίγματος της αγοράς λιανικής σε περισσότερους ιδιώτες Προμηθευτές (σήμερα υφίσταται πρακτικά μόνο η ΔΕΗ), καθίσταται κεφαλαιώδης η ύπαρξη Μηχανισμού Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου και Διασφάλισης Απαιτήσεων για τα ποσά αυτά από τον ΑΔΜΗΕ, αντίστοιχου λ.χ. με την 8η Ημέρα Αναφοράς που εφαρμόζει από το Φθινόπωρο του 2013 για τις συναλλαγές/ποσά ΗΕΠ ο ΛΑΓΗΕ.

Σε συνέχεια και προηγούμενης από 10/10/13 επιστολής μας για το θέμα στην οποία ωστόσο απάντηση δεν λάβαμε, παρακαλούμε όπως ορίσετε το συντομότερο συνάντηση μαζί σας, ώστε να μας εκθέσετε το υφιστάμενο πλαίσιο διασφάλισης της ροής στον ΑΔΜΗΕ των πόρων ΑΠΕ που προαναφέραμε και μας αφορούν».

Σε ότι αφορά στην επέκταση των συμβάσεων, ο σύνδεσμος στην επιστολή του επισημαίνει: «Σύμφωνα με την Υποπαράγραφο ΙΓ4 του ν. 4254/2014 οι σταθμοί ΑΠΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΓ1 του νόμου αυτού (επανακαθορισμός τιμών τιμολόγησης λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ) και λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, δικαιούνται αυτοδίκαιης επέκτασης της σύμβασης πώλησης που διατηρούν με ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ κατά επτά (7) έτη.

Κατά την αντίληψη μας και επειδή όπως αναφέρθηκε η επέκταση αυτή δεν αφορά όλους τους παραγωγούς ΑΠΕ, κρίνουμε σκόπιμη την αποστολή μονομερώς (σε εφαρμογή της εν λόγω διάταξης του ν. 4254) από πλευράς σας στους εν λόγω παραγωγούς πρόσθετου όρου επέκτασης στις υφιστάμενες συμβάσεις τους. Έτσι θα καταστεί ευκολότερη, χρηστικότερη και ευκρινέστερη από τους παραγωγούς αλλά και από τους εμπλεκόμενους τρίτους (λ.χ. χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς) η αξιοποίηση της αυτοδίκαιης αντιπαροχής αυτής. Χρονικά εκτιμούμε ότι η ενέργεια σας αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μετά την ανάρτηση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (Υποπαράγραφος ΙΓ2, 2β του ν. 4254) και της υποβολής των οριστικών στοιχείων από τους παραγωγούς σε αυτήν για την τελική κατάταξη τους στο καθεστώς ΧΕ ή ΜΕ».

Απάντηση