Ολοκληρώθηκε η Απόσχιση του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ

Όπως ανακοινώνει η ΕΛΒΑΛ, την 30/9/2015 με την υπ’αριθμ. 74216 Ανακοίνωση Καταχώρισης του Γ.Ε.ΜΗ., ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική της εταιρία ΣΥΜΕΤΑΛ.

Ημερομηνία του ισολογισμούμετασχηματισμού είχε οριστεί η 31/07/2015.

Απάντηση