Ξεκινά ξανά η αξιολόγηση παλιών αδειών φ/β

Ξεκινάει ξανά η διαδικασία αξιολόγησης παλιών αιτήσεων φωτοβολταϊκών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς όπως επισημαίνει η ίδια μετά την ψήφιση του Νόμου 4254/2014 (New Deal), «επήλθαν ουσιώδεις αλλαγές σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που διέπει μεταξύ άλλων τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς».

Την είδηση είχε μεταδώσει πρώτο το Energypress (Διαβάστε εδώ το σχετικό θέμα: Προθεσμία 2 – 3 μηνών για την ενεργοποίηση παλιών αδειών φωτοβολταϊκών). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τους εν λόγω σταθμούς, όσο και θέματα επανέναρξης της διαδικασίας αδειοδότησής τους. «Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Υποπαραγράφου ΙΓ8, καταργήθηκε η Υπουργική Απόφαση Υ.Α.Π.Ε/Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012 που προέβλεπε την αναστολή της αδειοδότησης των εν λόγω σταθμών και, συνεπώς, επανεκκινεί η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που κατελήφθησαν από την ως άνω αναστολή (εκτιμώμενο πλήθος αιτήσεων 270, με συνολική ισχύ 4000 MW).

Εξ’ αυτού του λόγου, η ΡΑΕ καλεί όσους διατηρούν το ενδιαφέρον τους αφενός να το επαναβεβαιώσουν, αφετέρου να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά στοιχεία των αιτήσεών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής (ΦΕΚ Β΄2373/2011). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση των εκκρεμών αιτήσεων θα γίνει βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης των αρχικών αιτημάτων, εφ’ όσον βέβαια λάβει χώρα επικαιροποίησή τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας, άλλως θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθέντα» επισημαίνεται.

Η ΡΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να επαναβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους και να επικαιροποιήσουν τα οικονομικά τους στοιχεία, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση ΡΑΕ 288/2014, στην οποία διευκρινίζονται όλες οι επιμέρους λεπτομέρειες του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων, σε εναρμόνιση με τις ρυθμίσεις του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι η χορήγηση αδειών παραγωγής από τη ΡΑΕ σε εκκρεμή και νέα αιτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών γίνεται υπό το πρίσμα των οριζόμενων στην Υποπαράγραφο ΙΓ.6 του ν.4254/2014, σχετικά με τα περιθώρια ισχύος και την τιμολόγηση των εν λόγω σταθμών, και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά κατοχύρωση ηλεκτρικού χώρου αλλά ούτε και δέσμευση εγγυημένης τιμής αποζημίωσης (feed-in-tariff) της παραγόμενης ενέργειας του σταθμού.

Απάντηση