Ξεκινά διαδικασία απορρόφησης του κλάδου έλασης Αλουμινίου από ΣΥΜΕΤΑΛ

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (στο εξής ΕΛΒΑΛ Α.Ε.) γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 30 Ιουλίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και της, κατά 100% θυγατρικής της, μη εισηγμένης Εταιρίας «ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (στο εξής ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.) αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας απόσχισης του βιομηχανικού και εμπορικού κλάδου έλασης αλουμινίου της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και την απορρόφησή του από τη ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Η απόσχιση και απορρόφηση του κλάδου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού ορίσθηκε η 31η Ιουλίου 2015. Η απόσχιση του εν λόγω κλάδου της ΕΛΒΑΛ Α.Ε., που εντάσσεται στο πλαίσιο της εσωτερικής της αναδιάρθρωσης, θα διευκολύνει τη σύναψη διεθνών συνεργασιών και τη χρηματοδότησή της, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητάς της στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι ο κύκλος εργασιών του αποσχιζόμενου κλάδου αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 30% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. κατά την τελευταία οικονομική χρήση 2014, θα ακολουθήσει η έκδοση του σχετικού πληροφοριακού σημειώματος σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α.

Τα ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου ΕΛΒΑΛ δεν θα επηρεαστούν. Η ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της απόσχισης και απορρόφησης αυτού από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιριών ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. καθώς και της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Απάντηση