Νέος διαδικτυακός τόπος στατιστικών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ υπέγραψε την ανάθεση έργου για την ανάπτυξη θεματικού διαδικτυακού τόπου παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων για τις ανάγκες του τμήματος Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα» του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας και συγκεκριμένα του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας, στην εταιρεία ‘”e-Schema”.
Χαρακτηριστικά του έργου:
Σκοπός
Η προμήθεια για την ανάπτυξη θεματικού διαδικτυακού τόπου παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτηρίων πραγματοποιείται για την καταχώρηση στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων.
Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
Στα πλαίσια ικανοποίησης υπηρεσιακών αναγκών, όπως και της ευρύτερης ενημέρωσης του κοινού (πολιτών, μηχανικών, ερευνητικών ιδρυμάτων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοκ) κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη θεματικού διαδικτυακού τόπου παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων. Την διαχείριση και εποπτεία λειτουργίας του θα έχει η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου, τον δε συντονισμό και την ευθύνη εισαγωγής και διαχείρισης του περιεχομένου έχει η αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΣΕΠΔΕΜ. Η καταχώρηση και η δημοσίευση των στοιχείων θα γίνεται από πιστοποιημένους υπαλλήλους του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος. Επισημαίνεται ότι ο διαδικτυακός τόπος θα εναρμονίζεται με τα πρότυπα που υποδεικνύει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (egovernment) και η εικαστική παρουσία του διαδικτυακού τόπου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις διαδικτυακής παρουσίας ενός δημόσιου οργανισμού και εναρμονισμένη με το ύφος του λειτουργούντος επίσημου διαδικτυακού τα όπου του Υπουργείου. Η ανάπτυξη θα γίνει σε γλώσσα προγραμματισμού php ή ASP (τρέχουσα σταθερή έκδοση) και η εγκατάσταση σε εικονικό διακομιστή με λειτουργικό LINUX.
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης των εργασιών είναι ένας μήνας από την υπογραφή της Σύμβασης.

Απάντηση