ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεάμηνου 2013

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του και διευρύνει την ανάπτυξη του στις διεθνείς αγορές

Κύρια Σημεία Εννεαμήνου 2013:

• Αύξηση κατά 61% της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, στα €183,7 εκατ. από €114,3 εκατ. και της καθαρής κερδοφορίας μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας κατά 131% στα €22,5 εκατ. από €9,7 εκατ.

• Η στρατηγική συμμαχία με τη FAIRFAX ενισχύει την πρόσβαση της εταιρείας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου.

• Σημαντική βελτίωση του πιστωτικού προφίλ (credit profile) του Ομίλου, μέσω της μείωσης κατά €152 εκατ. του καθαρού δανεισμού, από €725 εκατ. σε €573 εκατ., και της μετατροπής του συνόλου σχεδόν του βραχυπρόθεσμού δανεισμού σε μακροπρόθεσμο (για 3 συν 2 έτη).

• Η ΜΕΤΚΑ ενισχύει τη θέση της στο διεθνή ανταγωνισμό ενεργειακών έργων (EPC), ενώ διατηρεί υψηλά περιθώρια κέρδους.

Στο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.051 εκατ., έναντι των €1.095 εκατ. το 2012. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 ανήλθαν σε €183,7 εκατ. από €114,3 εκατ. το 2012, αύξηση της τάξης του 61%.

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €22,5 εκατ. έναντι €9,7 εκατ. το Εννεάμηνο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 131% σε σχέση με το Εννεάμηνο του 2012. Σημειώνεται ότι στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2013 καταγράφεται και μη επαναλαμβανόμενο έσοδο προηγούμενων χρήσεων ποσού €29 εκ. ως συνέπεια της Απόφασης της Μόνιμης Διαιτησίας για την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας της θυγατρικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ» από τη ΔΕΗ, με αναδρομική ισχύ από 01.07.2010, ενώ στα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το Εννεάμηνο του 2012 υπήρχε αντίστοιχο μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ποσού €10 εκ. Επίσης, στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων καταγράφεται μη επιλαμβανόμενη ζημία €13,3 εκατ. που προκύπτει από τη διαγραφή της συμμετοχής στην ΕΛΒΟ.

Στο Εννεάμηνο του 2013, ο Όμιλος παρουσιάζει αυξημένη λειτουργική κερδοφορία, ισόρροπη συνεισφορά των τομέων δραστηριοποίησης, ισχυρές ταμειακές ροές και βελτίωση του πιστωτικού προφίλ, ενώ ενισχύει την παρουσία του στις διεθνείς αγορές. Ο Τομέας Έργων EPC, κατέγραψε την ισχυρότερη επίδοση, καθώς ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ διαμορφώθηκε στα €405,4 εκατ., στο Εννεάμηνο του 2013, έναντι €409,2 εκατ. το 2012. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 64,3 εκατ. από €69,4 εκατ. πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 57,1 εκατ. έναντι €51,0εκατ. το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 11,9%. Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας σειράς μεγάλων έργων σε Πακιστάν, Ρουμανία, Τουρκία, Αλγερία, και Ιορδανία, συνολικής ισχύος 3,5GW σηματοδοτεί την καθιέρωση της ΜΕΤΚΑ ως διεθνώς αναγνωρισμένου και αξιόπιστου κατασκευαστή ενεργειακών έργων.

Μετά και την πρόσφατη ανάληψη νέου έργου στην Αλγερία, το 4ο κατά σειρά, η εταιρεία προσβλέπει στην ενίσχυση της παρουσίας της στις αναφερθείσες αγορές, αλλά και τη διείσδυση της σε νέες που παρουσιάζουν αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», που ολοκληρώνεται ως είχε σχεδιαστεί στο τέλος του έτους και η πρόσφατη απόφαση της Μόνιμης Διαιτησίας για την τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλουν στη μείωση της αβεβαιότητας και στην τόνωση των επιδόσεων του Τομέα Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου. Επιπλέον στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας θα συνεχιστεί ο αυστηρός έλεγχος κόστους, θέτοντας ακόμα πιο απαιτητικούς στόχους για το επόμενο διάστημα.

Παρά τις αδύναμες διεθνείς τιμές αλουμινίου στο LME, την ανατίμηση του Ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και τις ισχυρότατες φορολογικές πιέσεις, ο κύκλος εργασιών του Τομέα παρέμεινε σε συγκρίσιμα επίπεδα με το αντίστοιχο Εννεάμηνο του 2012 και διαμορφώθηκε στα €339,1 εκατ., από €376,0 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €49,3 εκατ., έναντι €7,3 εκατ. το Εννεάμηνο του 2012.

Η βιωσιμότητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., όπως και όλης της ενεργοβόρου βιομηχανίας, θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των εξαγγελθέντων μέτρων μείωσης του ενεργειακού κόστους (διακοψιμότητα, ειδικοί φόροι στην παραγωγή, τιμές Φυσικού Αερίου) καθώς και από την τιμή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ, και θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο Τομέας Ενέργειας ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη του Ομίλου στο Εννεάμηνο του 2013. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα ανήλθε σε €311,3 εκατ. από €339,8 εκατ., το αντίστοιχο Εξάμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 29,6% του συνολικού κύκλου εργασιών του Ομίλου.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση σε €72,5 εκατ. έναντι €44,5 εκατ., σε σύγκριση με το Εννεάμηνο του 2012 και αντιστοιχεί στο 39,5% των συνολικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτοντας σε λειτουργία τις πιο σύγχρονες και αποδοτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, προσβλέπει στις εξελίξεις που με βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο λειτουργίας επιταχύνουν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως οι πρόσφατες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο (αύξηση ΑΔΙ, σταδιακή κατάργηση του μηχανισμού ανάκτησης μεταβλητού κόστους). Για το επόμενο διάστημα, ο Όμιλος θα παραμείνει προσηλωμένος στη δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, ενισχύοντας περαιτέρω το εξωστρεφές του προφίλ.

Απάντηση