Κ. Ζακυνθινός: Έλλειψη εποπτείας στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων

Ορατός είναι ο κίνδυνος κατάρρευσης του συστήματος υψηλότερων προτύπων ενεργειακής απόδοσης που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα περισσότερα δημόσια κτίρια, καθώς όπως προειδοποιεί ομάδα ακτιβιστών, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ανεπάρκειας στην εποπτεία.
Τα προσχέδια για ένα μελλοντικό σύστημα διακυβέρνησης της ενέργειας «στερούνται δοντιών», όπως αναφέρει η EurActiv, τονίζοντας πως η εποπτεία τους περιορίζεται εξ ολοκλήρου σε εκθέσεις, χωρίς να υπάρχει κάποιο νομικό σύστημα επιβολής ποινών και προστίμων.
Μάλιστα, η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση μαστίζεται από την κακή εφαρμογή της. Τον Μάρτιο, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μόνη εξαίρεση τη Μάλτα, υποβλήθηκαν σε νομικές ενέργειες για παραλείψεις να μεταφράσουν την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση της Ε.Ε. στο εθνικό τους δίκαιο.
Δύο όρια για την ανακαίνιση σε δημόσια κτίρια έχουν επεκταθεί. Από τώρα και στο εξής, τα δημόσια κτίρια 250 τ.μ. και άνω υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση της Ε.Ε. και στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Προηγουμένως το όριο ορίστηκε στα δημόσια κτίρια από 500 τ.μ. και άνω.
Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το 3% των κτιρίων της κεντρικής κυβέρνησης τα οποία έχουν συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου πάνω από 250 τ.μ. ανακαινίζονται κάθε χρόνο, προκειμένου να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Ενώ πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για τα δημόσια κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό και με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια δαπέδου πάνω από 250 τ.μ.
Ενεργειακή απόδοση
«Αυτές οι επικαιροποιημένες απαιτήσεις, εάν εφαρμοστούν γρήγορα και πλήρως, θα αντιπροσωπεύουν μια θαυμάσια ευκαιρία για τον δημόσιο τομέα να τηρήσει τις υποσχέσεις του για τους Ευρωπαίους πολίτες», δήλωσε η Susanne Dyrboel, πρόεδρος της EuroACE, Ευρωπαϊκή Συμμαχία των εταιρειών για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, τονίζοντας επίσης πως «η αύξηση του μεριδίου των δημόσιων κτιρίων υπό ανακαίνιση θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να δώσουν το παράδειγμα και να ωθήσουν την αγορά σε μετασκευές».
«Η EuroACE ανησυχεί ότι οι αλλαγές αυτές θα μπορούσαν να μείνουν απαρατήρητες από τα κράτη-μέλη, και εκφράζουμε την ανησυχία μας για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή των δύο οδηγιών», πρόσθεσε ο Adrian Joyce, γενικός γραμματέας του EuroACE.
Η EuroAce κάνει έκκληση για ένα ισχυρότερο πλαίσιο διακυβέρνησης εντός της ενεργειακής στρατηγικής της Ένωσης. Η Ενεργειακή Ένωση είναι το σχέδιο της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ε.Ε. σε ελλείψεις.
Κτηριακός τομέας
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κτιριακός τομέας αντιπροσωπεύει το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Επομένως, η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε αυτόν τον τομέα αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο των στόχων 20-20-20 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Σε αυτό το πλαίσιο, η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεσπίζει κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
Η οδηγία έχει ως στόχο να προωθήσει την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και κτιριακών μονάδων, στοχεύοντας στο να παρέχει διευκρινίσεις και να ενισχύσει τις διατάξεις της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, την οποία καταργεί, προκειμένου να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της και να μειώσει τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Οι διατάξεις της καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανση εγκαταστάσεων, την παραγωγή ζεστού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και τον φωτισμό για νέα και υφιστάμενα κτίρια, είτε πρόκειται για κατοικίες ή όχι.
Ελάχιστες απαιτήσεις
Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να θεσπίσουν, σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία υπολογισμού, ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά επίπεδα από πλευρά κόστους. Το επίπεδο αυτών των απαιτήσεων αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια.
Τα κράτη-μέλη, όταν καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ νέων και υπαρχόντων κτιρίων και μεταξύ διάφορων κατηγοριών κτιρίων.
Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις αυτές και πρέπει να έχει μελετηθεί η σκοπιμότητα εγκατάστασης συστημάτων εφοδιασμού με ανανεώσιμη ενέργεια, αντλιών θερμότητας, συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σε κλίμακα περιοχής ή οικοδομικού τετραγώνου, και συστημάτων συμπαραγωγής πριν αρχίσει η κατασκευή τους.
Όταν τα υπάρχοντα κτίρια υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, πρέπει να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της ενεργειακής τους απόδοσης, ώστε να μπορούν και αυτά να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις.
Όταν τα τεχνικά συστήματα των κτιρίων, όπως τα συστήματα θέρμανσης, παραγωγής ζεστού νερού, κλιματισμού, και εξαερισμού μεγάλης κλίμακας, εγκαθίστανται εξαρχής, αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται, πρέπει επίσης να πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
Τα δομικά στοιχεία του κτιρίου που αποτελούν τμήμα του κελύφους του κτιρίου και έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ενεργειακή απόδοση του κελύφους αυτού (για παράδειγμα, τα πλαίσια των παραθύρων) πρέπει επίσης να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όταν αντικαθίστανται ή τοποθετούνται εκ των υστέρων, για να επιτευχθούν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα.
Όταν ένα κτίριο κατασκευάζεται ή ανακαινίζεται, η παρούσα οδηγία ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή ευφυών συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης ενέργειας, σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας.
Μηδενική κατανάλωση ενέργειας
Από την 31η Δεκεμβρίου του 2020 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια μετά την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την αύξηση του αριθμού των κτιρίων αυτού του είδους με την κατάρτιση εθνικών σχεδίων, που περιλαμβάνουν:
Περιγραφή του τρόπου εφαρμογής του ορισμού των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας από τα κράτη-μέλη.
Τους ενδιάμεσους στόχους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νέων κτιρίων έως το 2015.
Πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τα οικονομικά μέτρα που έχουν ληφθεί υπέρ της προώθησης της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
Πηγή: Ημερησία (18/7/2015)

Απάντηση