ΚΑΠΕ: Αποτελέσματα αξιολογήσεων επιλογής μηχανικών – εξωτερικών συνεργατών

Tο ΚΑΠΕ διενήργησε τις σχετικές αξιολογήσεις για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με συμβάσεις Μίσθωσης έργου σε συνέχεια της από 29/1/2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση Έργων, μεταξύ των οποίων & τα ακόλουθα, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους σε αυτή όρους.
α)«AVATAR – AdVanced Aerodynamic Tools for lArge Rotors β)«IRPWIND – Integrated Research Project in Wind Energy» και γ) «EU-SOLARIS – The European SOLAR Research Infrastructure for Concentrating Solar Power»,
α)«Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009 – 2014 – Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας β)«GALET)» και γ) «MARE».
Το ΚΑΠΕ, θα προβεί σταδιακά, στη σύναψη συµβάσεων μίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες, έχοντας τη διακριτική ευχέρεια, να καλεί τους επιτυχόντες των οποίων οι ειδικότητες κρίνεται ότι απαιτούνται άµεσα για τις ανάγκες υλοποίησης του ως άνω έργου, διατηρώντας το δικαίωµα να µην προβεί στη σύναψη συµβάσεων έργου µε όλους του επιτυχόντες, για λόγους µη οφειλόμενους σε υπαιτιότητά του.
Δείτε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων & τα ονόματα των επιτυχόντων στα παρακάτω αρχεία:
1ο έργο
2ο έργο

Απάντηση