Ισχυρή κερδοφορία για την Αλουμίνιον της Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίου το 2014

Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα κατέγραψε το 2014 η βιομηχανία αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου Αλουμίνιον της Ελλάδος του ομίλου Μυτιληναίου.
Αυτό προκύπτει από την ετήσια οικονομική έκθεση του ομίλου Μυτιληναίος, ο οποίος βελτίωσε εντυπωσιακά την οικονομική αποδοτικότητά του, επιτυγχάνοντας κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 136,1 εκατ. ευρώ και κέρδη 64,9 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας.
Τα έσοδα του τομέα μεταλλουργίας και μεταλλείων του ομίλου, στον οποίο δεσπόζει η Αλουμίνιον της Ελλάδος, ανήλθαν το 2014 σε 470,8 εκατ. ευρώ (490,7 εκατ. ευρώ προ διεταιρικών συναλλαγών) και απέδωσαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 87,0 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 56,1 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 38,4 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 34,0 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φόρους. Σε σύγκριση με το 2013, τα έσοδα του τομέα προ διεταιρικών συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υπερδιπλασιάστηκαν.
Στα ικανοποιητικά αποτελέσματα της Αλουμίνιον της Ελλάδος το 2014 συνέβαλε το γεγονός ότι «η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος ανάκτησης ανταγωνιστικότητας συνέπεσε με την ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου το δεύτερο εξάμηνο του έτους».
Σύμφωνα με τον όμιλο, ο τομέας της μεταλλουργίας και μεταλλείων αναμένεται να καταγράψει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και το 2015.
Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου διεθνώς αναμένεται να υπερβεί το 7% και να επιδράσει ανοδικά στις τιμές του προϊόντος.
Ο όμιλος Μυτιληναίου το 2014 παρουσίασε κάμψη των πωλήσεών του (1,24 δισ. ευρώ από 1,41 δισ. ευρώ το 2013 με βάση τις συνεχιζόμενες και τις διακοπτόμενες δραστηριότητες) κατά 12%, λόγω υστέρησης των εσόδων του τομέα ηλεκτροπαραγωγής εξαιτίας των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς, παρά την αύξηση των εσόδων τόσο του τομέα μεταλλουργίας όσο και του τομέα κατασκευών. Ωστόσο, βελτίωσε κατά 23,5% τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT), που ανήλθαν σε 197,4 εκατ. ευρώ, κατά 85% τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (136,1 εκατ. ευρώ) και κατά 3,1 φορές τα καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας (64,9 εκατ. ευρώ). Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης σε καθαρά κέρδη ανήλθε σε 7,3%.
Επίσης, ο όμιλος κατέγραψε ταχύτατη αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού του.
Με βάση τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ο όμιλος είχε έσοδα 1,23 δισ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 136,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 65,1 εκατ. ευρώ.
Μόνο το 28,1% των εσόδων αυτών (δηλαδή 346,9 εκατ. ευρώ) προήλθε από την ελληνική αγορά. Το 23,1% (284,9 εκατ. ευρώ) αντλήθηκε από άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το υπόλοιπο 48,8% (600,8 εκατ. ευρώ) από άλλες, ευρωπαϊκές και κυρίως αφρικανικές και ασιατικές χώρες (Αλγερία, Ιράκ, Συρία, Ιορδανία, Τουρκία κ.ά).
Ο αριθμός των εργαζομένων στην Αλουμίνιον της Ελλάδος, τη ΜΕΤΚΑ και τις άλλες εταιρείες του ομίλου στις 31.12.2014 ήταν 1.807 άτομα, έναντι 1.756 στις 31.12.2013 (+2,9%).

Απάντηση