Η Αλκο Ελλάς πούλησε τη θυγατρική στη Ρουμανία

Με στόχο τη μείωση των δαπανών και τον εξορθολογισμό των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, η εισηγμένη Αλκο Ελλάς προχώρησε στην αποεπένδυση των εργασιών της στη Ρουμανία. Ειδικότερα, στις 30 Ιουνίου 2015 υπεγράφη από την ελληνική επιχείρηση η σύμβαση πώλησης του συνόλου της συμμετοχής της στη ρουμανική θυγατρική της, Αlco Rom Trade SRL, που αντιστοιχεί στο 90% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η πώληση αυτή πραγματοποιείται σε εκπλήρωση της από 20/6/2014 απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων περί πώλησης των θυγατρικών της εταιρειών. Η πώληση αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα του ομίλου, η επακριβής δε επίπτωση στα μεγέθη του ομίλου θα επακολουθήσει με νεότερη ανακοίνωση. Στη συνέλευση του περασμένου Ιουνίου, το σώμα των μετόχων αποφάσισε ομόφωνα (ψήφοι 3.425.105 υπέρ και μηδέν κατά) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αλκο Ελλάς με καταβολή μετρητών κατά 1.500.000 ευρώ με την έκδοση 5.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας 10. Εγκρίθηκαν ομόφωνα (ψήφοι 3.45.105 υπέρ και μηδέν κατά) οι συμβάσεις δανείων της Αλκο Ελλάς από την Alco Deutschland AG ύψους 550.816 ευρώ και η σύσταση ενεχύρου επί 553.250 μετοχών της Alco Deutschland AG

Απάντηση