ΕΤΕΜ: Εμφάνισε ζημιές 13,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο

Οριακή αύξηση στα έσοδα, στα 40,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η ΕΤΕΜ στο α’ εξάμηνο. Ζημιές ύψους 13,4 εκατ. ευρώ για την εταιρία, διαμορφώθηκαν στα 9,1 εκατ. σε λειτουργική βάση (EBITDA). Έκτακτες προβλέψεις 8,5 εκατ. για τον όμιλο. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ΕΤΕΜ ΕΤΕΜ 0,00% για το Α΄ εξάμηνο 2014 κινήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Α΄ εξάμηνο 2013 και διαμορφώθηκαν σε € 40,5 εκ. από € 40,1 εκ. αυξημένες κατά 1%.

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε € 11 εκ. έναντι € 13 εκ., μειωμένες κατά 15,4%. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της μητρικής έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτες προβλέψεις συνολικού ύψους € 10,1 εκ., ενώ το αντίστοιχο ποσό για τα ενοποιημένα αποτελέσματα ήταν € 8,5 εκ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 9,1 εκ. έναντι ζημιών € 0,2 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 13,4 εκ. έναντι ζημιών € 5,6 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τέλος οι ενοποιημένες ζημίες ανά μετοχή για το Α΄ εξάμηνο 2014 ήταν € 0,4450 ανά μετοχή έναντι ζημιών € 0,1860 ανά μετοχή το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 10,3 εκ. έναντι ζημιών € 1,6 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρίας για το Α΄ εξάμηνο 2014 ήταν ζημίες € 11,7 εκ. (€ 0,3900 ανά μετοχή) έναντι ζημιών € 4,7 εκ. (€ 0,1574 ανά μετοχή) το αντίστοιχο διάστημα του 2013. Οι ενοποιημένες ταμειακές λειτουργικές εισροές έφτασαν τα € 2,8 εκ. έναντι € 2 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2013, ενώ οι αντίστοιχες εταιρικές εκροές ανήλθαν σε € 2,7 εκ. έναντι € 0,2 εκ. Τέλος οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες το Α΄ εξάμηνο 2014 διαμορφώθηκαν σε € 3,6 εκ. για τον Όμιλο και € 0,8 εκ. για την εταιρία, έναντι εκροών € 1,8 εκ. για τον Όμιλο και € 0,2 εκ. για την εταιρία το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Απάντηση