Εργαστηρίο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης & Μηχανικής Συμπεριφοράς των Υλικών

Το εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς των Υλικών, αποτελεί διατμηματικό εργαστήριο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα, καθώς στελεχώνεται από εξειδικευμένους επιστήμονες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ.

Το εργαστήριο λειτουργεί από το 1991 και συγκροτείται από τους παρακάτω τομείς:
Τομέας Α: Δομικών και σύνθετων κεραμικών υλικών
Τομέας Β: Χαρακτηρισμού και μηχανικής συμπεριφοράς υλικών
Τομέας Γ: Τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος – βιοκαύσιμα

Το εργαστήριο επικεντρώνεται τόσο σε θεωρητική όσο και σε εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο της επιστήμης των υλικών με έμφαση στην τεχνολογία, τον χαρακτηρισμό, τον ποιοτικό έλεγχο και την αποτίμηση των ιδιοτήτων νέων καινοτόμων υλικών όπως δομικά (κεραμικά & μεταλλικά), σύνθετα υλικά, νανοϋλικά και βιοϋλικά που χρησιμοποιούνται σε δομικές, βιομηχανικές, αεροναυπηγικές και εμβιομηχανικές εφαρμογές. Στο εργαστήριο εκτελούνται Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, εστιασμένα στην εφαρμοσμένη έρευνα, με τη συμμετοχή βιομηχανιών.

Επιπροσθέτως παρέχονται υπηρεσίες μετρήσεων, μελετών, δοκιμών και ελέγχου υλικών όπως:
• Αποτίμηση ποιότητας δομικών υλικών
• Μέτρηση ιδιοτήτων και χαρακτηρισμός μεταλλικών, πολυμερικών και σύνθετων υλικών.
• Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος – Βιοκαύσιμα

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας όπως:
• Σύστημα ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM EDS).
• Σύστημα (Anter) προσδιορισμού συντελεστών θερμικής αγωγιμότητας υλικών.
• Πλήρες σύστημα μελέτης μηχανικών ιδιοτήτων (θλίψη, εφελκυσμός, κάμψη) με χρήση Η/Υ.
• Σύστημα μεταλλογραφικής μικροσκοπίας.
• Σκληρόμετρο (Rockwell).
• Ειδικό μικροσκληρόμετρο προσδιορισμού επιφανειακής σκληρότητας υλικών (Vickers).
• Μηχανές γενικών δοκιμών 100 ΚΝ & 1000 ΚΝ.
• Συσκευή κρούσης.
• Αυτόματο σύστημα προσδιορισμού αντοχής υλικών στον παγετό.
• Σύστημα ελέγχου αστοχίας υλικών με υπέρηχους.
• Φούρνοι για θερμικές κατεργασίες μέχρι 1700οC.
• Σειρά προτύπων κοσκίνων για κοκκομετρική ανάλυση.
• Αυτόματο σύστημα κοκκομετρικής ανάλυσης με χρήση Laser για προσδιορισμό μεγέθους κόκκων της τάξεως του μm, μέσης διαμέτρου, % διαμέτρου, ειδικής επιφάνειας κ.λπ.
• Συσκευή υπερύθρων ακτίνων και θερμοζυγού για τον προσδιορισμό του εργασίμου πλαστικής μάζας.
• Ηλεκτρονικά πενετρόμετρα διαφόρων τύπων για έλεγχο ομοιογένειας των παραγομένων υλικών.
• Pilotplant παραγωγής κεραμικών υλικών με εξώθηση (σύστημα άλεσης, ανάμειξης-ομογενοποίησης, μορφοποίησης).
• Σύστημα παραγωγής κεραμικών δοκιμίων με συμπίεση.
• Ξηραντήριο δοκιμίων σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.
• Ξηραντήριο σε αδρανή ατμόσφαιρα.
• Σύστημα σφαιρομύλων για κονιορτοποίηση υλικού.
• Ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενος φούρνος για όπτηση κεραμικών δοκιμίων.
• Μέτρηση δυναμικού μέτρου ελαστικότητας με χρήση υπερήχων.
• Συσκευή ακουστικών κυμάτων για προσδιορισμό ατελειών.
• TOC.
• Συσκευή φασματοσκοπίας SPRaman-NIR.
• Αέρια & Ιοντική χρωματογραφία.
• Φασματοφωτόμετρα.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Φορέας είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 τόσο για τη διεξαγωγή δοκιμών ελέγχου, όσο και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτομίας.

[box bg=”#” color=”#” border=”#” radius=”0″]Στοιχεία επικοινωνίας:
Ξενοφών Σπηλιώτης
τηλ: 2410-684330, e-mail: spil@teilar.gr
Στέλιος Λαμπρακόπουλος
τηλ: 6972-831282, e-mail: slamprako@gmail.com[/box]

Απάντηση