Επενδυτικό πρόγραμμα προωθεί η ΕΛΒΑΛ

Εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί κατά την τρέχουσα χρήση η εταιρεία ΕΛΒΑΛ, επιδιώκοντας την αύξηση της δυναμικότητας όλων των παραγωγικών μονάδων, την παραγωγή βελτιωμένων προϊόντων για εξειδικευμένες λύσεις και τη μείωση του κόστους παραγωγής.
Όπως επισημάνθηκε σήμερα στην ετήσια τακτική ενημέρωση στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), πέρα από τις παραγωγικές επενδύσεις, γίνονται και συνεχείς προσπάθειες αναδιάρθρωσης του Ομίλου με στόχο την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες, ειδικότερα στον κλάδο των αρχιτεκτονικών εφαρμογών.
Σε αυτό το πλαίσιο, μετά την απορρόφηση της ΕΤΕΜ γίνονται προσπάθειες για την ενίσχυση του τομέα διέλασης ώστε να σταθεροποιηθεί και να ανακάμψει.
Σημειώνεται ότι το 2014 ο ενοποιημένος όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 6,2% στα 350,9 χιλ. τόνους και οδήγησε σε κύκλο εργασιών ύψους 1.060 εκατ. ευρώ, 5,1% αυξημένο σε σχέση με το 2013. Τα κέρδη προ φόρων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,5% στα 79,0 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 18,6 εκατ. ευρώ από 15,5 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση στα 17 εκατ. ευρώ από 365 χιλ. ευρώ.
Ο τομέας έλασης, παρά τη σχετική συμπίεση των τιμών, διατήρησε την κερδοφορία του λόγω του αυξημένου όγκου και της βελτίωσης κάποιων στοιχείων κόστους. Αντιθέτως, ο τομέας διέλασης εξακολούθησε να είναι ζημιογόνος με τις λειτουργικές ζημιές του να ανέρχονται σε 15,2 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται επίσης ότι το 2014 επιτεύχθηκαν θετικές λειτουργικές ροές ύψους 23,3 εκατ. ευρώ, ενώ για τα επενδυτικά προγράμματα στα εργοστάσια των Οινοφύτων και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιήθηκαν εκροές ύψους 61,5 εκατ. ευρώ.

Απάντηση