Εξοικονόμηση ενέργειας κτηρίων: Παραπομπή της Ελλάδας αν δεν εφαρμόσει την Ευρωπαϊκή οδηγία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 2010/31/ΕΕ). Στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και των δομικών στοιχείων, να υπολογίζουν το επίπεδο βέλτιστου κόστους για την επίτευξη του στόχου και να κοινοποιούν τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή.

Αυτή είναι κρίσιμης σημασίας πτυχή της οδηγίας, δεδομένου ότι καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης τις οποίες τα νέα και τα ανακαινισμένα κτίρια πρέπει να πληρούν. Η αρχική προθεσμία για την κοινοποίηση της σχετικής έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έληγε στις 30 Ιουνίου 2012 παρατάθηκε έως τις 21 Μαρτίου 2013 ούτως ώστε να ληφθεί υπόψη η δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 244/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του βέλτιστου κόστους. Το αίτημα της Επιτροπής διατυπώνεται υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης σύμφωνα με τη διαδικασία παράβασης της ΕΕ. Αν η Ελλάδα δεν συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή της στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Απάντηση