Ενεργειακοί επιθεωρητές: Οι αιτίες για την αποχή από τις εξετάσεις & η αναγκαία παράταση

Το θέμα της ύπαρξης ελάχιστου αριθμού Ενεργειακών Επιθεωρητών στον Νομό και το πρόβλημα που δημιουργείται στους συναλλασσόμενους, στις περιπτώσεις που απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό, απασχόλησε την Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΑΙΤ κατά την 15η/1-10-2015 συνεδρίασή της και απεφασίσθη να σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη η οποία έχει ως εξής:
“Αξιότιμε Υπουργέ κ. Σκουρλέτη
Κατόπιν πλήθους παρεμβάσεων οι οποίες έχουν λάβει χώρα , σας είναι γνωστά τα προβλήματα ( τα οποία όλο και εντείνονται) τα οποία σημειώνονται στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών, στις περιπτώσεις που απαιτείται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού, καθώς ο αριθμός των Ενεργειακών Επιθεωρητών οι οποίοι σήμερα δύναται να το πράξουν είναι εξαιρετικά μικρός και επιπροσθέτως υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει κανείς.
Ο Ν. 4280/2014 στο άρθρο 54 προβλέπει προσθήκη (παρ. 12) στο άρθρο 31 του Ν. 4111/2013 η οποία έχει ως εξής:
«12. α) Από την έναρξη διενέργειας της εξεταστικής διαδικασίας, η συμμετοχή στις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος συγκεντρώσει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της μέγιστης προβλεπόμενης βαθμολογίας, τόσο στην εξέταση του κύκλου των εισαγωγικών μαθημάτων, όσο και τα την εξέταση του κύκλου των κυρίων μαθημάτων. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής .
β) Με όμοια απόφαση ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγή των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών , όπως οι ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράμματος, η διδακτέα ύλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ) Έως την έκδοση των αποφάσεων των ανωτέρω εδαφίων β΄ και γ΄ της παρούσας, διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της υπ΄αριθμ. Οικ. 192/2011 (Β΄2406) κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, εξαιρούμενης της παραγράφου 11 του άρθρου 7 αυτής η οποία καταργείται.»
Η ανωτέρω προσθήκη, που προβλέπει πράξη της Διοίκησης (Υπουργική Απόφαση) για επανακαθορισμό της διδακτέας ύλης αλλά και του ποσοστού επιτυχίας σε συνδυασμό με την εξαγγελθείσα παράταση της προθεσμίας έως 31-12-2015 (νομοσχέδιο Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδος και άλλες διατάξεις) είναι οι δύο αιτίες, που οδηγούν εκτός των άλλων μεγάλο ποσοστό των Μηχανικών στην αναβολή της συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Κύριε Υπουργέ
Είναι απαραίτητο να προχωρήσετε σε παράταση όσο αφορά την ισχύ των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και να λάβει χώρα ένας ουσιαστικός διάλογος για το εάν πρέπει να υπάρχουν εξετάσεις σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών, την ύλη και τον τρόπο εξέτασης.
Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας για οιαδήποτε συνεργασία
Για την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας
Ο Πρόεδρος
Ρόκος Κωνσταντίνος”

Απάντηση