Ενεργειακή και περιβαλλοντική ποιότητα των Ευρωπαϊκών κτηρίων

H Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημερίδα (ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα) σχετικά με το πρόγραμμα HERB, ενώ θα συζητηθούν θέματα αναφορικά με την ενεργειακή και περιβαλλοντική ποιότητα των Ευρωπαϊκών κτιρίων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το HERB: The Holistic Energy Efficient retrofit of Residential Buildings αποτελεί πολυεθνικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το οποίο βρίσκε- ται σε εξέλιξη τα τρία τελευταία χρόνια. Βασικός του στόχος είναι η βελτίωση των πρακτικών ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων κατοικίας μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
-Το πρόγραμμα HERB
-Η Οδηγία για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
-The holistic retrofit concept: methodology & application -Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίου κατοικίας στην Αττική
-Υλικά θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους -Θερμομονωτικά πλακίδια για τη μόνωση δωμάτων
-Βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών εργασιών και συμμόρφωση με την κτιριακή και ενεργειακή νομοθεσία
-Μελλοντικές εξελίξεις και διάδοση του προγράμματος HERB.

Απάντηση